Samenhang tussen visies en voorkeuren in een PWE

Nieuws - 21 juli 2020 - Webredactie

Voorkeuren kunnen op verschillende manieren gemeten worden. Het is alleen onduidelijk in hoeverre de bevindingen van deze verschillende methodes met elkaar samenhangen. Elisa de Weerd, student van de Research Master Health Sciences aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzocht tijdens haar stage bij het RIVM de relatie tussen twee methodes om voorkeuren te meten: Q-methodologie en Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Q-methodologie is een methode om te onderzoeken wat voor soort opvattingen er over een onderwerp heersen in een populatie.

De voorkeuren die in deze scriptie werden bestudeerd gingen over de gezondheidszorg: wat vinden mensen belangrijk bij beslissingen rondom het verkleinen van het basispakket voor de zorg? Deelnemers aan de PWE werd gevraagd om 100 miljoen euro te bezuinigen door verschillende medische behandelingen uit het basispakket te halen. De deelnemers gaven daarna aan in hoeverre ze het eens waren met de visies uit een eerder Q-methodologie onderzoek.

Aan de hand van een subgroep analyse onderzocht Elisa of de antwoorden op de visies samenhingen met de voorkeuren in de PWE. Idealiter was dit onderzocht aan de hand van een latente klasse analyse, maar helaas was dit door de complexiteit van het ontwerp van de PWE nog niet mogelijk.

Er werden een aantal verschillen gevonden, maar deze kwamen niet overeen met de hypothesen. Dit suggereert dat de verschillen door andere factoren werden gedreven. Hoewel er geen eenduidig antwoord op de onderzoeksvraag kan worden gegeven, kan er wel worden geconcludeerd dat de onderzoeksmethoden elkaar niet vervangen. Zo is Q-methodologie een geschikte methode wanneer er nog weinig bekend is over voorkeuren, en is PWE geschikter om de afwegingen tussen verschillende aspecten van voorkeuren te onderzoeken wanneer er al meer bekend is over de voorkeuren zelf. Het is voor beleidsmakers dus belangrijk om aan de hand van de bestaande kennis te bepalen welke methode het meest geschikt is om voorkeuren te meten.