Caspar Chorus en Han Derkx pioniers voor TU Delft innovatiecampus Rotterdam

Nieuws - 15 september 2023 - Webredactie Communication

Eerder dit jaar maakte de TU Delft haar voornemen bekend om nieuwe onderwijs-, onderzoeks- en innovatie-activiteiten te starten in Rotterdam en te voorzien in een groeiend aantal ingenieurs. Dit voornemen is inmiddels een concrete ambitie van de universiteit en zal de komende periode door een programmateam verder worden vorm gegeven. Op hoofdlijnen omvat de strategie het inhoudelijk verkennen en ontwikkelen van nieuwe opleidingen en de daarmee verweven onderzoeks- en innovatieactiviteiten, om een nieuw TU Delft kennisecosysteem te ontwikkelen passend in Rotterdam.

TU Delft draagt bij aan het oplossen van urgente maatschappelijke uitdagingen. Meer en meer draait het daarbij om complexe, en vaak in elkaar grijpende, transities. Zo zijn transitieopgaven op gebieden als energie, grondstoffen, leefomgeving en zorg en welzijn nauw met elkaar verweven. Het verder uitbouwen van onze bijdragen aan deze transities staat centraal in de groeistrategie. 

Caspar Chorus (decaan van de faculteit Industrieel Ontwerpen) en Han Derkx (voormalig directeur ICT) zijn aangewezen als pioniers voor TU Delft Innovatie campus in Rotterdam. Zij gaan nu aan de slag met de geformuleerde ambities, om de mogelijkheden voor TU Delft in Rotterdam te verkennen en te realiseren. Dit is de eerste stap in het formeren van een programmateam dat de taak heeft om in opdracht van het College van Bestuur de ontwikkeling van de beoogde activiteiten van TU Delft in Rotterdam te coƶrdineren en verder uit te werken.