Contracteren

Docenten: Prof. mr.  dr. M.A.B. Chao-Duivis, hoogleraar Bouwrecht TU Delft en mr. J. Bax, advocaat bij BarentsKrans
Taal: Nederlands 
Duur: 1 dagdeel
Prijs: €100,- (excl. BTW)
Data: 3 april 2019 (’s ochtends) 

Kennis van bijzondere aspecten van het contracteren is nodig voor het zelf aangaan van overeenkomsten, maar ook om de opdrachtgever te adviseren. De architect is in de praktijk immers vaak degene die het ‘dichtst’ bij de opdrachtgever staat voorafgaande en tijdens de realisering van een bouwproject.

Eindtermen

Door het volgen van deze cursus werk je aan het behalen van eindterm 2 van de Regeling Beroerpservaringsperiode:’ Is bekend met het aangaan van zakelijke overeenkomsten en van selectie- en aanbestedingsprocedures betrekking hebbend op de praktijk van de ontwerper of adviseur. Tevens doe je kennis op van (contract) onderhandelingen, kennis nemen van de beroepsregeling (DNR, CR) en begrijpen wanneer welke toe te passen, inzicht verwerven in aspecten als verzekeringen, auteursrecht, rechtsbijstand, rol en positie ontwerper, kennisnemen van selectievormen, kennis nemen van contracten, kennis hebben van (nieuwe vormen van) financiering, inzicht verwerven in het opstellen van een offerte (inhoudelijk betoog, projectplanning en kosten).

Aanvullend werk je aan de eindtermen behorende bij de ‘Grondhouding’, meer in het bijzonder ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Communicatie’.

Doelgroep

Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

Leerdoelen
  • Kennis van relevante bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek betreffende het aangaan van overeenkomst
  • Kennis van relevante bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek betreffende de uitvoering van de overeenkomst (nakoming en niet-nakoming)
  • Kennis van de DNR 2011
Inhoud

In deze module wordt in het eerste deel de theorie van het contracteren behandeld aan de hand van de wet en de DNR 2011. In het tweede deel wordt het contracteren vanuit praktijkperspectief behandeld. Het gaat hierbij om onderwerpen als: 

  • Hoe komt een geldige overeenkomst tot stand?
  • Hoe om te gaan met de algemene voorwaarden als de DNR 2011?
  • Wat voor afspraken bevat de DNR 2011?
  • Wat moet van tevoren en tijdens de looptijd door architect en opdrachtgever worden besproken?
  • Hoe om te gaan met wijzigingen?
  • Wat te doen als er een fout is gemaakt?
Lesmateriaal

Deelnemers moeten beschikken over de DNR 2011 en de daarbij horende toelichting. Het hoofdstuk over de adviesovereenkomst uit het boek: Praktijkboek contracteren in de bouw wordt voorafgaand aan de module naar de deelnemers gemaild. Aanbevolen is het boek: DNR 2011 toegelicht, A.M. Ubink en A. Oldengarm, 2012.

Werkvorm

De docenten geven korte introducties over deelonderwerpen. Daarbij worden het wettelijke kader, algemene voorwaarden en jurisprudentie besproken. Per deelonderwerp is er gelegenheid voor cursisten om praktische ervaringen in te brengen. Daardoor leren cursisten ook van elkaar. Daarnaast wordt tijdens de cursus een casusopdracht gezamenlijk gemaakt en besproken.