Kenniscentra

De Faculteit Bouwkunde participeert in en werkt intensief samen met kenniscentra en andere instituten:

KNOB

De Faculteit Bouwkunde werkt samen met de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB). De KNOB stimuleert wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling op het gebied van ruimtelijk erfgoed. De samenwerking richt zich op het bieden van een platform voor de wetenschappelijke bestudering van het cultureel erfgoed en het verbeteren van de praktische toepassing daarvan voor de monumentenzorg en ruimtelijke ordening.

Website

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions – AMS Institute

Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) is een jong wetenschappelijk instituut in Amsterdam. Hier werken organisaties uit de wetenschap, het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij nauw samen aan de complexe uitdagingen van een metropoolregio als Amsterdam, nu en in de toekomst. Samen met Wageningen University & Research en MIT vormt de TU Delft het wetenschappelijke hart van het initiatief. De Faculteit Bouwkunde werkt in diverse onderzoeks- en onderwijsprojecten nauw met AMS Institute samen.

Website

Jaap Bakema Study Centre

Het Jaap Bakema Study Centre initieert en onderneemt onderzoeksprojecten die leiden tot tentoonstellingen, publicaties, discussies of specifieke deelonderzoeken, gerelateerd aan het programma van Het Nieuwe Instituut, en het onderzoeksprogramma van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het studiecentrum faciliteert ook onderzoek van en in samenwerking met derden. Het Jaap Bakema Study Centre komt voort uit een samenwerking tussen de Faculteit Bouwkunde en Het Nieuwe Instituut.  De faculteit en Het Nieuwe Instituut versterken elkaar in het verder uitbouwen van de kennisinfrastructuur die gericht is op innovatie, kennisuitwisseling en –export.

Website

Center for People and Buildings (CfPB)

Het Center for People and Buildings (CfPB) is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het CfPB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken.

Center for People and Buildings

Comparative Housing research Expertise Centre (CHEC)

Het Comparative Housing research Expertise Centre (CHEC) van de Faculteit Bouwkunde is een expertisecentrum voor internationaal vergelijkend woningonderzoek. Het expertisecentrum biedt inzicht in inspirerende woningoplossingen uit andere landen. Ook participeert dit expertisecentrum in zowel nationale als internationale onderzoeksprojecten.  Het expertisecentrum werkt hierbij samen met buitenlandse onderzoeksgroepen, veelal verenigd in het European Network for Housing Research (ENHR).

Comparative Housing research Expertise Centre

Expertisecentrum Woningwaarde

Het Expertisecentrum Woningwaarde is een initiatief van OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving en het CBS. Het Expertisecentrum Woningwaarde doet wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van woningwaarde.  Ieder kwartaal stelt het Expertisecentrum de Monitor Koopwoningmarkt samen met informatie over de ontwikkeling van leencapaciteit, hypotheken, transacties, prijsontwikkelingen en nieuwbouw. De monitor is gebaseerd op vrijwel alle bestaande statistieken over de woningmarkt. Het expertisecentrum vertaalt deze kennis naar oplossingen voor maatschappelijke en beleidsvraagstukken op het gebied van woningwaarde. 

Expertisecentrum Woningwaarde

Geo-Database Management Center (GDMC)

Het Geo-Database Management Center (GDMC) is een onderzoeks- en ontwikkelcentrum voor het modelleren, opslaan, selecteren, analyseren, presenteren en distribueren van geo-informatie. Het onderzoek concentreert zich rond het thema geo-database managementsystemen (geo-DBMS). Dit centrum kent een open onderzoeksmodel waarin de software-industrie meehelpt om alle ICT-ontwikkelingen bij te houden en hiermee op nieuwe ontwikkelingen te anticiperen.

Geo-Database Management Center

Kenniscentrum Open Data

In het Kenniscentrum Open Data werken wetenschap en praktijk nauw samen aan bestuurlijk-juridische vraagstukken rond beschikbaarheid van geografische overheidsdata. Het Kenniscentrum Open Data heeft tot doel het gebruik van geografische data door overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers in Nederland te optimaliseren.

Kenniscentrum Open Data

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) is een initiatief van het ministerie van VROM en verschillende marktpartijen, die zich professioneel met gebiedsontwikkeling bezighouden. Zij ondersteunen (financieel en inhoudelijk) de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. De SGK wil bijdragen aan het realiseren van:

  • goed opdrachtgeverschap door overheid en marktpartijen;
  • het leggen van verbindingen tussen relevante disciplines, (beleids-)sectoren, markt en overheid;
  • het verbeteren van kwaliteitsbewustzijn, marktgerichtheid en tempo in projecten;
  • de optimalisering van de randvoorwaarden, onder andere in wetgeving en opleidingen;
  • het leren uit de praktijk van projecten.

Website: www.praktijkleerstoelgebiedsontwikkeling.nl