Informatie voor studenten

Thuis studeren blijft de norm, alleen op advies van je opleiding/docent kun je naar de campus komen. Houd Brightspace in de gaten.

Laatste update 13 januari 2021

Tijdens de persconferentie van dinsdag 12 januari maakte Premier Rutte bekend dat de lockdown en de daarbij behorende maatregelen verlengd zullen worden tot en met 9 februari. Het is belangrijk om onderstaande maatregelen goed in acht te blijven nemen:  

 • Onderwijs vindt in principe online plaats tot en met in ieder geval 9 februari 2021. Een uitzondering zal gelden voor tentamens, practica (zoals afstudeeronderwijs en ontwerpend onderwijs) en begeleiding van kwetsbare studenten. Met inachtneming van de geldende maatregelen kunnen deze activiteiten wel doorgaan, ook wanneer deze activiteiten in andere locaties dan de universiteitsgebouwen gepland staan.
 • Studeren in de universiteitsgebouwen is alleen mogelijk voor kwetsbare studenten en op reservering. De studieadviseur besluit of een student tot deze groep behoort.

Kijk op de coronawebpagina voor alle richtlijnen op de TU Delft.

TU Delft - Creating a safe and pleasant campus together

Wat te doen als je een coronabesmetting vermoedt of hebt?

Als jijzelf klachten hebt, laat je dan zo snel mogelijk testen, ook wanneer de klachten mild zijn. Tot de testuitslag bekend is, is thuisisolatie noodzakelijk en kun je dus onder geen voorwaarde naar de campus komen, hoe vervelend dat ook is.

Als een van je huisgenoten symptomen heeft, dus koorts en/of benauwdheidsklachten, blijf dan ook thuis, totdat de testuitslagen bekend zijn. Zodra je zelf ook symptomen vertoont, laat je dan zo snel mogelijk testen. Een studentenhuis wordt gezien als één huishouden.

Als een van jouw studiegenoten (dus geen huisgenoot) klachten heeft en je bent in de twee dagen voordat de klachten begonnen langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in diens nabijheid geweest, dan verzoeken we je niet naar campus te komen, totdat de testuitslagen van de studiegenoot bekend zijn en negatief. Zodra je ook symptomen vertoont, laat je dan zo snel mogelijk zelf testen. 

Voor een eventueel contactonderzoek is het volgende belangrijk. Schrijf alvast op met wie je de afgelopen dagen contact hebt gehad. Het gaat vooral om mensen met wie je:

 • langer dan 15 minuten samen bent geweest op minder dan 1,5 meter
 • in contact bent geweest langer dan 15 min, op meer dan 1,5 meter afstand

in de afgelopen 2 dagen voordat de klachten begonnen, tot het moment dat je thuis bleef.

Als je je hebt laten testen en uit de test blijkt dat je geen Covid-19 hebt en je voelt je goed genoeg, kun je weer naar de campus komen. Let op: alleen als dat ook geldt voor alle huisgenoten en je dus niet in quarantaine bent vanwege iemand anders in je huis. In dat geval maak je de quarantaineperiode tot 10 dagen na het laatste onbeschermde contact met je huisgenoot af.

In geval van besmetting
Als uit de test blijkt dat je wel Covid-19 hebt, zal de GGD contact met je opnemen om een contactonderzoek op te starten. Geef je lijst met contacten direct na vaststelling door aan de GGD. Volg daarna de aanwijzingen van de GGD altijd op. Mogelijk vraagt de GGD je om zelf je contacten (op de universiteit) te informeren over je besmetting. Voor hulp kun je dan contact opnemen met de afdeling Integrale Veiligheid via tu-iv@tudelft.nl of via telefoonnummer +31 (0)15 27 82777. De GGD neemt contact op met de universiteit indien (clusters van) besmettingen hiertoe aanleiding geven.

Communiceren over gezondheid van medewerkers en studenten
Met informatie over de gezondheid van medewerkers en studenten moet zeer secuur worden omgegaan. Universiteiten mogen om privacyredenen geen gezondheidsinformatie van medewerkers of studenten opvragen of delen, ook niet als het over Covid-19 gaat.

Studievertraging door thuisisolatie
Als je als student door thuisisolatie  studievertraging oploopt, neem dan contact op met je studieadviseur, dan zal worden gezocht naar een maatwerkoplossing.

Bekijk het stroomschema van de overheid: testen op coronavirus

Corona Gedragsflowchart

Tentamens

In het eerste kwartaal van het studiejaar 2020/2021 worden de tentamens online aangeboden. Hoewel er veel vraag is naar tentamens op de campus, zijn de mogelijkheden op dit moment beperkt gezien alle maatregelen (capaciteit van collegezalen op basis van 1,5m, ventilatie etc.). Hierbij komt ook nog eens de onzekerheid over de ontwikkeling van Covid-19. Indien een online toetsing niet mogelijk is, kunnen faculteiten besluiten om voor sommige opleidingen een on-campus toets uit te voeren voor maximaal 100 deelnemers. Dit is alleen mogelijk als rekening wordt gehouden met de huidige maatregelen en gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen.


To top

Tentaminering

Vragen/klachten over tentaminering in deze tijd

Er zijn geen wijzigingen in het proces en de procedures bij vragen en klachten. Bij vragen kan een student terecht bij de examinator (docent), bij klachten over de inhoud of beoordeling van een toets kan de student zich melden bij de examencommissie.

Tentamens opgenomen

De tentamens worden opgenomen. Dit is in 2 vormen van tentaminering:

 • Online mondelinge tentamens.
  Deze opnames worden 2 maanden bewaard in het kader van de bezwaar- en beroepstermijn. Indien er beroep of bezwaar wordt ingediend, worden ze langer bewaard.
 • Online Proctored tentamens
  Als er geen vermoeden van fraude is, worden deze opnames verwijderd na controle door de docent. Indien er wel een vermoeden van fraude is, wordt dit langer bewaard.

Stages/projecten in het buitenland

Update 15 December 2020: Vanwege de grote onzekerheid over de ontwikkeling en verspreiding van het COVID-19 virus, wereldwijd en niet meer kunnen terugvallen op overheids- en zakenreisverzekeringen bij repatriëring, worden (afstudeer) stages en onderzoeksprojecten in het buitenland niet toegestaan tot 1 september 2021. Dit besluit op basis van de huidige coronapandemie zal begin mei 2021 worden herzien.


Faculteiten kunnen uitzonderingen toestaan voor landkleurcodes geel en groen als er in Nederland geen alternatief is en de gevolgen van het annuleren onevenredig zijn. Landkleurcodes oranje en rood betekent altijd: geen toestemming om te gaan. Kijk voor meer informatie op je faculteitspagina op Brightspace voor stages en de richtlijnen die de faculteiten hieromtrent hebben opgesteld. 

Reizen is op eigen risico.
Ingevolge het gewijzigde Nederlandse overheidsbeleid om burgers niet langer te repatriëren bij een lockdown, zijn de gemaakte extra kosten en/of eventuele verdere gevolgen zoals vertraging van de opleiding voor eigen rekening van de student.

Reden waarom buitenlandse stages in uitzonderlijke gevallen wel worden toegestaan, en buitenlandse minors en exchange programma’s niet:

 • Voor verplichte stage onderdelen is er soms geen passend remote alternatief of alternatief in Nederland beschikbaar, wat kan leiden tot verregaande consequenties voor de studievoortgang. Voor minors en exchange programma’s zijn er vaak voldoende alternatieven in Nederland beschikbaar.
 • Stages zijn (individueel) maatwerk, meestal op locatie bij de stagegever en kleinschalig. Daarnaast moet elke stagegever een verklaring ondertekenen dat ze veiligheid kunnen borgen. Hiermee kunnen de TU docent en de stagegever beter toezien op kwaliteit en veiligheidsrisico’s. Door deze maatregelen wordt makkelijker meebewogen met de Covid-19 ontwikkelingen in diverse landen. Exchange programma’s vragen maanden voorbereidingstijd en kunnen daardoor veel minder meebewegen met de Covid-19 ontwikkelingen.
 • Als gevolg van Covid-19 zijn veel buitenlandse onderwijsprogramma’s online. Hiermee vervalt voor een groot deel de interculturele ervaring van een buitenlandse minor of een exchange programma.

Uitwisselingsprogramma’s

Meer informatie over de beslissing om uitwisselingsactiviteiten toe te staan voor het eerste semester van het academiejaar 2021-2022 komt begin mei beschikbaar. Tot die tijd vragen we studenten om geen financiële regelingen te treffen.

Uitwisselingspogramma’s tweede semester 2020-2021 geannuleerd

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft het weloverwogen besluit genomen om alle uitwisselingsprogramma’s voor studenten in het tweede semester van het collegejaar 2020-2021 te annuleren. Dit besluit geldt zowel voor inkomende als uitgaande uitwisselingsstudenten.

Deze moeilijke beslissing is genomen omdat er nog steeds veel onzekerheid bestaat over de gezondheidssituatie, de reisbeperkingen en het aanbod van fysiek en online onderwijs. Dit betekent dat we uitwisselingsstudenten niet kunnen garanderen dat ze een interculturele ervaring op onze campus of in het buitenland kunnen opdoen.

We beseffen dat dit een teleurstelling is, mede omdat betrokken studenten en partijen hier zoveel moeite in hebben gestoken en uitkijken naar de uitwisselingsperiode. In deze onvoorspelbare tijden voelde dit als de beste beslissing, in het belang van de gezondheid en veiligheid van alle studenten, die op dit moment genomen kon worden.

Uitgaande uitwisselingsstudenten

Als je je hebt aangemeld voor een uitwisseling in het tweede semester, ben je door de facultaire exchange coördinator reeds geïnformeerd dat voor die periode de uitwisseling niet doorgaat.
Omdat eerder al het advies is gegeven geen financiële regelingen aan te gaan, kan er ook geen aanspraak gemaakt worden op financiële compensatie.

Kan ik alsnog gaan als het reisadvies verandert?

Nee dit is niet mogelijk, de TU Delft heeft dit moeilijke besluit genomen en dit geldt voor het rest van het academisch jaar ‘20/’21.  Verdere updates worden op onze website geplaatst.

Is online uitwisseling mogelijk?
Waarom heeft de TU Delft besloten om in het tweede semester alle uitwisselingsprogramma's van de TU Delft voor uitgaande studenten stop te zetten?

Argumenten die bij de besluitvorming een rol hebben gespeeld zijn:

 • De zorgplicht voor studenten d.w.z. verantwoordelijkheid nemen voor welzijn en gezondheid van onze studenten en studenten beschermen tegen grote financiële en veiligheidsrisico’s. De Nederlandse overheid en de TU-reisverzekering repatriëren geen studenten bij een lockdown. We willen niet in de situatie terechtkomen dat onze studenten in het buitenland zitten en niet kunnen worden gerepatrieerd.
 • Aansprakelijkheid van de TU Delft. Het is juridisch en bestuurlijk niet eenvoudig om een student aansprakelijk te stellen voor alle financiële risico’s van het verblijf in het buitenland. De TU-reisverzekering heeft beperkende voorwaarden en uitsluitingsclausules als het om Covid-19 gerelateerde claims gaat. Het is daarom niet mogelijk om de risico’s voor de TU Delft tot 0 te minimaliseren, ook niet als wij de student op papier verantwoordelijk maken voor alle risico’s door ondertekening van een liability waiver.
 • De morele verplichting om verspreiding van coronavirus tegen te gaan en reisbewegingen als instellingen te beperken. Daarbij is exchange hoe belangrijk wij die ook achten geen noodzakelijke reis. Het is immers een niet verplichte activiteit van het curriculum. We hebben studenten dan ook opgeroepen een alternatief te organiseren.
 • Er waren onvoldoende garanties ten aanzien van de interculturele ervaring. We kunnen de fysieke internationale ervaring van een exchange en alle competenties die studenten hiermee verkrijgen (interculturele competenties en aanpassingsvermogen) niet waarborgen.
 • Het was ook nodig dat wij als College van Bestuur een duidelijk signaal zouden afgeven om alle vormen van onzekerheid weg te nemen, zodat student nog een alternatief kan organiseren om vertraging te minimaliseren.
 • We hebben de afgelopen periode waargenomen dat het stoplichteffect bij andere instellingen heeft bijgedragen aan verdere onzekerheid voor studenten, administratieve lasten bij de instelling. Die achten wij onwenselijk. 
Inkomende uitwisselingsstudenten

Alle studenten die zich hebben aangemeld voor een uitwisselingsprogramma aan de TU Delft zijn persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld.
Mocht je onverhoopt deze mail niet ontvangen hebben, neem dan contact op met het Mobility Team van de TU Delft via Contact Centre Education & Student Affairs of TU Delft.

Moet ik mijn verzoek tot inschrijving in Studielink intrekken?

Trek je verzoek tot inschrijving in Studielink in. Is je inschrijving voor 30 november niet ingetrokken dan trekt de TU Delft per 1 december je verzoek inschrijving in.

Ik ben van plan om in het eerste semester van 2021-2022 een uitwisseling te doen. Zal dat doorgaan?

We hopen opnieuw uitwisselingsstudenten te kunnen verwelkomen tijdens ons eerste semester 2021-2022, maar dat zal afhankelijk zijn van de situatie te zijner tijd. Neem contact op met de coördinator van je eigen universiteit om de mogelijkheden te bespreken. De coördinator van je thuisinstelling moet je voor het eerste semester nomineren bij de relevante facultaire coördinator van de TU Delft uiterlijk 1 maart 2021. Geselecteerde studenten kunnen zich vanaf 1 maart tot 1 april 2021 aanmelden via ons online aanmeldsysteem. Bijgewerkte informatie over het uitwisselingsprogramma van de TU Delft is beschikbaar via de website.

Kan ik mijn uitwisseling bij de TU Delft online doen?

Bespreek dit met de uitwisselingscoördinator van jouw universiteit.

Quarantaine

De Nederlandse overheid raadt studenten die uit een land of gebied komen waarvoor om gezondheidsredenen een reisadvies geldt, ten zeerste aan om gedurende 10 dagen in quarantaine te blijven. Meer informatie over wanneer u zelfquarantaine moet handhaven en hoe u dit moet regelen, vindt u op deze webpagina van de Nederlandse overheid.

Bindend Studieadvies (BSA)

BSA voor het studiejaar 2020-2021

Afgelopen periode hebben de universiteiten het studieaanbod en de studievoortgang nauwkeurig gemonitord. Daaruit blijkt dat de studievoortgang van de eerstejaarsstudenten op hetzelfde peil is als afgelopen jaren. De universiteiten vinden het daarom belangrijk om vast te houden aan het BSA. Wel staat het welzijn van de studenten stevig onder druk, en dat wordt versterkt door de deze week aangekondigde verlenging van de lockdown.

Daarom hebben de universiteiten besloten dat zij onder deze bijzondere omstandigheden het BSA generiek verlagen voor dit collegejaar. Dat betekent dat eerstejaarsstudenten minder studiepunten hoeven af te ronden om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar. Daarnaast blijft er binnen de bestaande BSA- regelingen de mogelijkheid voor aanvraag van uitstel wanneer individuele studenten onevenredig in de knel komen.

De TU Delft volgt de landelijk gemaakte afspraak en zal het BSA ook verlagen. Nader invulling en details worden momenteel uitgewerkt. De Studentenraad heeft een rol in de besluitvorming daarover. Uiterlijk in de week van 25 januari zal over de aangepaste BSA gecommuniceerd worden via deze website en per brief aan alle eerstejaarsstudenten.  

BSA voor het studiejaar 2019-2020

Voor het studiejaar 2019-2020 geldt, in verband met het COVID-19 virus: aan studenten die

 • 30 tot en met 44 EC hebben behaald of
 • bij het tussentijds advies in maart de indicatie positief (22,5 tot en met 30 EC) hebben gekregen, wordt uitstel verleend, zoals omschreven in punt 6 van de BSA-regeling, voor een volgend studiejaar.

Deze maatregel betekent het volgende voor het BSA dat eind van het studiejaar 2019-2020 werd verstrekt:

 1. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar 45 EC of meer behaald? Dan krijg je dit jaar conform de BSA-regeling van de TU Delft een positief bindend studieadvies.
 2. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar tussen de 30 EC en 44 EC behaald? Je krijgt dan eind augustus automatisch uitstel van het BSA. Je hoeft hiervoor dus geen verzoek in te dienen bij de BSA-commissie van jouw faculteit. Uitstel betekent dat je in het tweede studiejaar alle resterende EC uit het eerste jaar van jouw opleiding dient te behalen. Met andere woorden: alle 60 EC van jouw eerste jaar zijn in een volgend studiejaar behaald.
 3. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je een positief tussentijds advies (bij 22,5 tot en met 30 EC) in maart 2020 ontvangen? Je krijgt dan eind augustus automatisch uitstel van BSA. Je hoeft hiervoor dus geen verzoek in te dienen bij de BSA-commissie van jouw faculteit. Uitstel betekent dat je in het tweede studiejaar alle resterende EC uit het eerste jaar van jouw opleiding dient te behalen.  Met andere woorden: alle 60 EC van jouw eerste jaar zijn in een volgend studiejaar behaald.
 4. Ben je in september 2019 of daarna gestart en heb je dit studiejaar minder dan 30 EC behaald en geen positief tussentijds advies in maart 2020 ontvangen?
  In dit geval krijg je conform de BSA-regeling van de TU Delft een (voorgenomen) negatief bindend studie advies. Je kan wel uitstel van BSA aanvragen in geval er sprake is van persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang negatief hebben beïnvloed. De procedure, zoals vermeld op de BSA-website, dient in dit geval gevolgd te worden. Hierbij wordt gecontroleerd op eenduidige samenhang tussen de  persoonlijke omstandigheid en de studievoortgang.
 5. Voor studenten, die eerder uitstel van BSA hebben gekregen, geldt het volgende:
  • Voldoe je in studiejaar 2019-2020 aan de BSA-norm (45 EC uit het eerste studiejaar van jouw opleiding of eerste jaar volledig afgerond), dan heb je eind augustus automatisch een positief bindend studieadvies ontvangen. 
  • Heb je in studiejaar 2019-2020 niet de benodigde 45 EC uit het eerste studiejaar van jouw opleiding behaald of het eerste jaar niet volledig afgerond? Als er sprake is van een persoonlijke  omstandigheid, waaronder de eventuele gevolgen van de situatie m.b.t. COVID-19 voor jouw studievoortgang, dan kan je nogmaals uitstel van BSA aanvragen. De procedure, zoals vermeld op de BSA-website, dient in dit geval gevolgd te worden. Hierbij wordt gecontroleerd op eenduidige samenhang tussen de bijzondere omstandigheden en de voortgang. Bij verdere vragen, neem contact op met de studieadviseurs van je faculteit.

Verdere informatie kun je vinden op de BSA-website. Bij verdere vragen, neem contact op met de studieadviseurs van je faculteit.

BSA website Studieadviseurs per faculteit

Uitgangspunten on campus onderwijs

De volgende uitgangspunten gelden voor het on campus onderwijs: Protocol Technische Universiteit Delft 2020-2021

a. Onderwijsactiviteiten die onderdeel uitmaken van het curriculum hebben prioriteit boven extra curriculaire activiteiten.
b. De benutbare studiedag voor (campus)onderwijs wordt van 8.00 tot 20.00, zodat gebouwbezetting en verkeersstromen over de dag verspreid worden.
c. On campus onderwijs wordt geroosterd in onderwijsruimtes in en nabij de faculteit;  Faculteiten houden hierbij rekening met het door hen afgenomen serviceonderwijs.
d. De onderwijsvorm is passend bij de maximale capaciteit van de zaal, uitgaande van voldoende afstand tussen personen.
e. Kleinschaligheid vormt de ruggengraat van het onderwijs: on campus wordt gewerkt in vaste kleine groepen, van bijvoorbeeld 10 tot 20 studenten, te bepalen door de faculteiten. Dit versterkt de studenten community en het studentenwelzijn.
f. De mogelijkheid om on campusonderwijs weer af te schalen (en over te gaan op een onderwijsvorm op afstand), inclusief toetsing, wordt voorbereid.
g. Studieplekken zijn enkel beschikbaar voor studenten op advies van de studieadviseur
h. Studenten worden geacht het campusonderwijs aan de TU Delft te volgen. Alleen bij specifieke overmachtsituaties kunnen studenten online starten met het onderwijs. Deze studenten melden zich vooraf voor toestemming bij de studieadviseur.
i. Studenten die behoren tot de door het RIVM benoemde risicogroepen kunnen op basis van vrijwilligheid naar de campus komen. Voor deze studenten wordt gezocht naar maatwerkoplossingen indien het campusonderwijs niet gevolgd kan worden.

Overgang bachelor naar master

Tijdelijke maatregel van de TU Delft betreffende de overgang bachelor naar master vanwege COVID-19

De zogenaamde harde knip is de wettelijke bepaling die zegt dat een student eerst de bacheloropleiding of het schakelprogramma moet afronden, voordat de student kan doorstromen naar een masteropleiding. Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen vanwege COVID-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde zachte knip instellen voor de overgang van een bacheloropleiding naar een masteropleiding.

Voor bachelor- en schakelstudenten, die in het studiejaar 2019-2020 zijn ingeschreven aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling, gelden de volgende uitgangspunten.

Voor bachelorstudenten van een Nederlandse universiteit
 • Bachelorstudenten die op 31 augustus 2020 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van hun examenprogramma tekort komen, mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken
 • Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen, bijvoorbeeld afronding van het Bachelor EindProject. Bekijk de informatie over de inhoudelijke toelatingseisen in het kader van de zachte knip. 
 • De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021
Voor schakelstudenten van de TU Delft
 • Schakelstudenten die op 31 augustus 2020 een tekort van maximaal 15 EC hebben in hun schakelprogramma mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken. Bekijk de informatie over de inhoudelijke toelatingseisen in het kader van de zachte knip. 
 • De mogelijkheid om zonder afgerond schakelprogramma mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021
Voor bachelorstudenten van een Nederlandse HBO-instelling
 • Bachelorstudenten die op 31 augustus 2020 maximaal 15 EC aan bachelorvakken van hun examenprogramma tekort komen, mogen in het studiejaar 2020-2021 vakken van het passende schakelprogramma danwel mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van schakel- of mastervakken
 • Faculteiten kunnen per masteropleiding vakken als inhoudelijke ingangseis aanwijzen, bijvoorbeeld afronding van het Bachelor EindProject. Bekijk de informatie over de inhoudelijke toelatingseisen in het kader van de zachte knip.
 • De mogelijkheid om zonder afgeronde bacheloropleiding schakel- en/of mastervakken te mogen volgen, vervalt op 31 augustus 2021

Aanmelden TU Delft studenten

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor hun huidige bachelor- of schakelopleiding te herinschrijven.
Tevens moet een verzoek tot inschrijving voor de beoogde masteropleiding worden gedaan. De inschrijving voor deze opleiding zal een voorlopige inschrijving zijn totdat de bachelor of het schakelprogramma is afgerond.
De voorwaardelijke toelating wordt beoordeeld door de decaan van de faculteit waartoe de betreffende masteropleiding behoort.

Aanmelden studenten van andere instellingen

Studenten die gebruik willen maken van de zachte knip dienen zich via Studielink voor de beoogde TU Delft opleiding in te schrijven. Tevens moeten zij zich herinschrijven bij de toelating gevende opleiding bij de huidige universiteit of HBO.

Hulp nodig?

 • Elke opleiding heeft één of meer studieadviseurs. Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen over de studie en alles wat daarbij komt kijken. Zeker als je in problemen dreigt te raken is het goed contact op te nemen. Maak een online afspraak
 • Wil je gebruik maken van onze spreekuren met psychologen, studentendecanen of het career centre? Vul dan voor 11.00 uur het consent form in.
 • Studeren op afstand – hoe ga ik daar mee om? Op deze pagina kun je een overzicht vinden met tips, support, tools en activiteiten op gebied van welzijn en studie.

Tegemoetkoming DUO financiële zorgen studenten

De maatregelen rondom de coronacrisis zijn ingrijpend voor velen van ons, fysiek en mentaal. Er zijn situaties waarin studenten te maken hebben met directe of indirecte geldzorgen waardoor de voortgang van hun studie in gevaar komt. Om tegemoet te komen aan deze situatie hebben de universiteit en DUO een aantal maatregelen getroffen.

 • TU Delft zal coulant omgaan met de betalingstermijnen van het collegegeld. Het collegegeld wordt in principe wel op de gebruikelijke momenten geïncasseerd, lukt de inning niet, dan is uitstel mogelijk.
 • Voor master studenten die voor de zomer 2020 hun diploma zouden halen, maar door de coronamaatregelen vertraging oplopen en zich na de zomervakantie opnieuw moeten inschrijven, krijgen drie maanden collegegeld terug van DUO. Het gaat dan om die studenten die tussen september en eind januari hun diploma daadwerkelijk behalen. Voor meer informatie en/of vragen neem contact op met DUO.

Let op! Loop de tegemoetkoming niet mis: Zorg dat je bereikbaar bent!

 • Heb je studiefinanciering (gehad)? Log dan in op Mijn DUO en controleer of DUO jouw recentste adres en/of e-mailadres heeft. Als je geen studiefinanciering hebt gehad, hoef je niets te doen. DUO stuurt het bericht dan naar het adres waarop je bij de gemeente staat ingeschreven.
 • Verhuis je na het behalen van je diploma naar het buitenland? Geef je nieuwe adres dan door in Mijn DUO. En installeer en activeer voor vertrek de DigiD app. Zo kun je overal inloggen in Mijn DUO en mis je het bericht niet. Heb je geen studiefinanciering en zijn je adresgegevens niet bekend bij DUO? Zorg dan dat je voor vertrek je nieuwe adres doorgeeft aan je Nederlandse gemeente. 

Dit bericht betreft non-EER studenten die hun afstuderen vanwege COVID-19 hebben moeten uitstellen naar studiejaar 2020-2021.

Ben jij een non-EER student en betaal je instellingstarief collegegeld? Dan kun je in aanmerking komen voor compensatie ter hoogte van een verlaging collegegeld tot het wettelijk tarief voor maximaal 3 maanden (september t/m november 2020).

Voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen:

 • Je studeert op uiterlijk 30-11-2020 af
 • De geplande afstudeerdatum was in collegejaar 2019-2020
 • Vertraging is veroorzaakt door COVID-19
 • Je staat langer dan nominaal en ononderbroken ingeschreven bij de opleiding
 • Je ontvangt geen andere vorm van collegegeldcompensatie zoals Regeling Profileringsfonds TU Delft.

De compensatie vindt automatisch plaats na het behalen van jouw diploma. Je hoeft je niet aan te melden voor deze regeling. Wanneer je na 30-11-2020 afstudeert, vervalt deze regeling en ontvang je geen compensatie. Meer informatie over uitschrijven vind je hier.

 • De TU Delft en het Universiteitsfonds Delft hebben het TU Delft COVID-19 Response Fund opgericht. Vanuit dit fonds worden onderzoeken geholpen met snelle financiële bijdragen, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.
 • De universiteit heeft het solidariteitsfonds waarmee studenten die direct hevig in de financiële problemen zijn gekomen met bijdragen van derden kunnen worden geholpen. Neem contact op met je studieadviseur voor meer informatie.

MoMi Studievoortgang monitoring voor non-EER studenten

In navolging van de afspraak die de Nederlandse universiteiten gemaakt hebben met de IND, heeft de TU Delft besloten om de uitvoering van de regeling voor het Modern Migratiebeleid (MoMi) over academisch jaar 2019-2020 aan te passen.

Voor het besluit studievoortgang in het kader van MoMi dat eind van het studiejaar 2019-2020 wordt genomen, geldt het volgende:

Positief besluit studievoortgang in het kader van MoMi > 30 EC

BSc en MSc studenten die voor 1 september 2020 30 EC of meer behalen over het studiejaar 2019-2020, krijgen volgens de MoMi-regeling automatisch een positief besluit studievoortgang in het kader van MoMi. Premaster studenten die hun volledig premaster programma hebben afgerond voor 1 september 2020 krijgen eveneens een positief besluit studievoortgang in het kader van MoMi.

Aangepaste MoMi regeling in het kader van COVID-19
 • BSc en MSc studenten die voor 1 september 2020 over het studiejaar 2019-2020 tussen de 15 EC en 30 EC behalen worden in het kader van COVID-19 niet afgemeld bij de IND. Zij worden vrijgesteld van de MoMi studievoortgangeis op basis van COVID-19. Wél adviseren wij deze studenten dringend een afspraak te maken met hun studieadviseur voor het maken van een studieplanning om verdere studievertraging te voorkomen.
 • Premaster studenten die op 31 augustus 2020 een tekort van maximaal 15 EC hebben in hun premaster programma mogen in het studiejaar 2020-2021 mastervakken volgen en deelnemen aan tentamens van mastervakken. Zij worden tevens vrijgesteld van de MoMi studievoortgangeis op basis van COVID-19.

De aanpassing van de MoMi regeling vindt eenmalig plaats en geldt alleen voor academisch jaar 2019-2020

Minder dan 15 EC

BSc en MSc studenten die minder dan 15 EC behalen kunnen een beroep doen op een van de verschoonbare redenen zoals genoemd in de WHW en te vinden op de hieronder genoemde website. Deadline voor het indienen van een verschoningsverzoek van de MoMi vereisten is 31 augustus 2020.

Procedure MoMi

Informatie over de MoMi studievoortgangsprocedure en de procedure voor het indienen van een verschoonbare reden voor studenten die 15 EC of minder hebben behaald staat op de TU Delft MoMi-website. Bij verdere vragen, neem contact op met de studieadviseurs van je faculteit or stuur een email naar momi-esa@tudelft.nl.

Mondkapjes op campus

Het is sinds 1 december 2020 verplicht voor studenten, medewerkers en bezoekers om een mondkapje te dragen wanneer ze zich door de gebouwen verplaatsen (dus ook in onze laboratoria). Dat betekent bij binnenkomst, tijdens het verplaatsen tussen ruimtes en bij het weggaan uit een gebouw. Zit je eenmaal in collegezaal of werkruimte, dan mag het mondkapje weer af. Een uitzondering hierop zijn de microbiologische, chemische en radiologische laboratoria. Daar zijn wegwerp- of persoonlijke herbruikbare mondkapjes niet toegestaan. 

We willen heel graag onze huidige fysieke onderwijsactiviteiten voortzetten, maar of we dit kunnen doen ligt in onze gezamenlijke handen. 

September 2020: Rob Mudde beantwoordt vragen van studenten

In de volgende video's beantwoordt Rob Mudde, vice-rector magnificus, enkele vragen van studenten. In video 1 geeft hij uitleg over de start van het studiejaar, de COVID-regelgeving en de kwaliteit van online onderwijs. In video 2 beantwoordt hij vragen over onder meer minoren, uitwisselingsprogramma's, stages en financiering.