TU Delft start grootschalig Climate Action Programma

Nieuws - 13 april 2021

Vanaf vandaag, 13 april 2021, gaat de TU Delft van start met een uitgebreid Climate Action Programma, dat voorziet in extra investeringen in Climate Action onderzoek en onderwijs, maar ook in het duurzamer maken van de Delftse campus. De TU trekt de komende tien jaar in totaal 22 miljoen euro uit om het programma op zetten en vorm te geven.

Climate Action visiedocument

In april 2019 publiceerde de TU Delft haar visie op de noodzaak van ingrijpende klimaatactie. Dit nieuwe Climate Action Programma is een concrete en uitgebreide uitwerking van dit visiedocument, met plannen voor onderzoek, onderwijs, klimaatactie op de Delftse campus, en samenwerking met politiek en bedrijfsleven. Prof.dr.ir. Herman Russchenberg zal optreden als voorzitter-wetenschappelijk directeur van het programma.

Onderzoek klimaatverandering

De onderzoekscomponent van het programma wordt uitgewerkt aan de hand van vier thema’s: Climate Science (met meten en modelleren inzichtelijk maken wat er met het klimaat gebeurt), Climate Change Mitigation (wat kunnen we (nog) doen om klimaatverandering tegen te gaan?), Climate Change Adaptation (wat kunnen we doen om ons aan te passen aan een veranderend klimaat?) en Climate Governance (hoe kunnen we politiek en maatschappij ondersteunen bij het nemen van klimaatmaatregelen).
Onder de vlag van deze vier overkoepelende thema’s zullen vanaf midden 2021 extra wetenschappers worden aangetrokken om in zogenaamde flagship onderzoeksprogramma’s aan de slag te gaan met klimaatoplossingen, waaronder regionale monitoring en modellering van klimaatverandering, klimaatengineering, negatieve emissies, circulariteit, de aanpak van hitte in de stad en waterveiligheid.

Onderwijs en studenten

Niet alleen de campus en het onderzoek in klimaatwetenschap, -adaptatie, -mitigatie en -beleid krijgen zo een extra boost binnen de TU Delft, ook in het onderwijs zal meer aandacht komen voor klimaatactie. Onder andere staan op de agenda de ontwikkeling van een life long learning programma en de ontwikkeling van een Climate Action minor. Op het gebied van campus duurzaamheid en onderwijs zal nauw samengewerkt worden met de studenten van GreenTU en de facultaire Greenteams.

Duurzaamheid Delftse campus

Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen is begin dit jaar, vooruitlopend op het Climate Action Programma, voor twee dagen per week aangesteld als coördinator duurzaamheid van de TU Delft. Hij ontwikkelt, samen met alle onderdelen van de TU Delft, voor de campus een duurzaamheidsvisie en -programma, waarin onder andere de eerder gepubliceerde CO2 Roadmap en de plannen voor een nieuwe vorm van CO2-boekhouden een grote rol spelen.

Climate Action Hub

Het debat over klimaatactie strekt zich ook uit tot het politieke en het beleidsdomein. Wij willen daarom een Climate Action Hub opzetten op onze Campus Den Haag-locatie waar we regionale, nationale en mondiale bestuurders, beleidsmakers en het bedrijfsleven ondersteunen bij het omgaan met klimaatverandering.

Samenwerkingsverbanden

Vorig jaar sloot de TU Delft zich aan bij de International Universities Climate Alliance, een wereldwijd netwerk van universiteiten verenigd in hun toewijding om kritisch klimaatonderzoek te verrichten. Ook is de TU een van slechts honderd organisaties - en de enige Nederlandse universiteit - uit de hele wereld die mocht nomineren voor de internationale Earth Shot Prize, een prestigieuze wereldwijde milieuprijs om nieuwe oplossingen te vinden voor de grootste milieuproblemen in de wereld. Ook wordt binnen IDEA league-verband gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘IDEA League Framework on Climate’ waarin de partneruniversiteiten ambitieuze gezamenlijke doelstellingen formuleren voor klimaatactie. Bij dit alles werken we ook nauw samen met interne en externe partners als het TU Delft Energy Initiative, het TU Delft Climate Instituut, GreenTU, The Green Village, het LDE centrum voor duurzaamheid, AMS Institute en 4TU.Resilience Engineering

Meer informatie - Publieksversie Climate Action Programma

Contact: adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 06-14015008, r.e.t.meijer@tudelft.nl