Prof.ir. A. Geuze

Hoogleraar Landscape Architecture – Afdeling Urbanism

Landschapsarchitectuur is méér dan het ontwerpen van parken en pleinen. Het is een ingenieurstraditie. Hoogleraar Landschapsarchitectuur Adriaan Geuze ziet kansen om landschapsarchitectuur in te zetten in een cross-over met de andere Delftse domeinen. Zo kunnen we werken aan complexe en dringende langetermijnopgaves zoals klimaatadaptatie, woningbouw, de energietransitie en de herijking van de landbouw.

De uitdagingen waar Nederland voor staat zijn groot en complex. Zo worstelen we met de energietransitie en het woningtekort. Maar willen we wel het hele land vol zetten met zonnecellen en windmolens, ten koste van vruchtbare landbouwgrond en het mooie uitzicht? En waar moeten die woningen worden bijgebouwd – in de bestaande stad of op nieuwe locaties met nieuwe infrastructuur? “Dit soort weerbarstige vragen zijn niet zomaar te beantwoorden, zonder er systemisch naar te kijken,” vertelt Geuze. “Je ziet al snel dat het handelen in Nederland wordt gedomineerd door procedures en kortetermijnplannen. Besluitvorming, organisaties, budgetten en planningen zijn steeds gebaseerd op modeldenken, maar die modellen komen niet overeen met de werkelijkheid. Dat geldt voor dossiers zoals de Covid-19 pandemie, nationale infrastructurele en ruimtelijke vraagstukken en alle IT-uitdagingen. De TU Delft is de uitgelezen plaats om aan dit soort vraagstukken te werken. Niet vanuit procedures, maar juist vanuit de ingenieurstraditie gebaseerd op kennis en feiten, met interessante, haalbare voorstellen voor de toekomst.”

De traditie van land maken

Als hoogleraar ziet Geuze kansen om de Nederlandse ingenieurstraditie van land maken beter te profileren en etaleren. “Vanuit landschapsarchitectuur kunnen wij bij uitstek de sleutel bieden voor opgaves van de grote schaal en de middellange termijn. Dan is ons land niet meer overgeleverd aan louter marktwerking en gedecentraliseerde kortetermijnaanpak. Dit dilemma wordt geïllustreerd door de discussie over de aanleg van mega datacentra. Wethouders van gemeentes maken daarbij lokale keuzes met verstrekkende landelijke gevolgen over onze ruimte, onze energie, onze werkgelegenheid.”

Domeinoverstijgend

Adriaan Geuze bouwde in de afgelopen 35 jaar een gevarieerd oeuvre op. In 1987 studeerde hij als landbouwkundig ingenieur af aan de Wageningen Universiteit en richtte West 8 op. Aan dit ontwerpbureau voor stedenbouwkundig ontwerp, landschapsarchitectuur en infrastructuur geeft hij nog steeds leiding. Toonaangevende projecten als Borneo-Sporenburg in Amsterdam en Strijp S in Eindhoven laten zien wat er gebeurt als de disciplinaire grenzen van het vak worden doorbroken. Het zijn niet alleen landschapsarchitectonische projecten of stedenbouwkundige plannen, maar alles ertussenin. Inmiddels heeft West 8 bijvoorbeeld ook ruim 160 bruggen gerealiseerd en is het bureau verantwoordelijk voor grootschalige ontwikkelingen zoals het stadspark Madrid Rio in Spanje, het Toronto Central Waterfront in Canada en de botanische tuinen in Houston, Texas. In Nederland kennen we West 8 ookvan het Centraal Station Rotterdam, de Hondsbossche Zeewering en de Afsluitdijk. Daarnaast gaf Geuze als visiting professor les op onder andere Harvard, was hij eerder al aan de faculteit Bouwkunde verbonden als bijzonder hoogleraar Woningbouw en cureerde hij de tweede Rotterdamse Architectuurbiënnale met het thema ‘De Zondvloed’.