Aanbestedingsrecht in de praktijk

Docent: mr.ir. F.M. van Cassel – van Zeeland, advocaat civiel bouwrecht
Taal: Nederlands 
Duur: 1 dagdeel
Prijs: €100,- (excl. BTW)
Maximum aantal deelnemers: 30
Datum: 19 maart 2020 (’s middags)

Het aangaan van een overeenkomst valt uiteen in twee delen. Allereerst is daar de zoektocht naar een contractpartner en vervolgens is er wanneer die partner gevonden is het feitelijke sluiten van de overeenkomst. De zoektocht naar de contractpartner is voor overheden gereguleerd in het aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht ziet dan ook in beginsel alleen op situaties waarbij een aanbestedende dienst betrokken is. De uitkomst van de succesvol verlopen aanbestedingsprocedure is dat er een winnaar van de procedure aangewezen wordt. Hiermee wordt vervolgens een contract aangegaan. In deze module worden de belangrijkste regels van de aanbestedingsprocedures toegelicht. 

Eindtermen

Door het volgen van deze cursus werk je aan het behalen van eindterm 2 van de Regeling Beroepservaringsperiode: ‘Is bekend met het aangaan van zakelijke overeenkomsten en van selectie- en aanbestedingsprocedures betrekking hebbend op de praktijk van de ontwerper of adviseur.’ Aanvullend werk je aan de eindtermen behorende bij de ‘Grondhouding’, meer in het bijzonder ‘Attitude’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Communicatie’. 

Doelgroep

Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

Leerdoelen
 • Kennis van praktische aspecten van het aangaan van de overeenkomst
 • Hoofdelementen inhoud van de overeenkomst
 • Aspecten van verzekeringsrecht
 • Plaats van de overeenkomst met de ontwerper/adviseur t.o.v. andere overeenkomsten nodig voor een project
 • Kennis van aanbestedingsprocedures 
 • Kennis van de selectie- en gunningscriteria
 • Kennis nemen van contractvormen zoals DBFMO, Design & Construct, UAV 2012 etc.
Inhoud
 • Precontractuele verplichtingen
 • De aanbesteding
 • De verzekeringsovereenkomst 
 • Relatie met andere contracten (positie onderaannemers/onderadviseur/geïntegreerde contracten)    
Lesmateriaal
 • het boek Kompas Light Design and Build, gratis te downloaden. De gedrukte versie van dit boek is te koop (€ 22,50) via www.ibr.nl
 • Aanbevolen is voorts om de Gids Proportionaliteit en de Aanbestedingswet 2012 (herhaaldelijk aangepast, voor het laatst in 2019) bij de hand te hebben. Deze zijn gratis te downloaden via www.overheid.nl en www.pianoo.nl .
Werkvorm

De docent geeft korte introducties over deelonderwerpen. Daarbij worden het wettelijke kader, algemene voorwaarden en jurisprudentie besproken. Per deelonderwerp is er gelegenheid voor cursisten om te praktische ervaringen in te brengen. Daardoor leren cursisten ook van elkaar. Tevens wordt tijdens de cursus gezamenlijk een casus opdracht gemaakt en besproken.

Najaar 2020

In het najaar 2020 worden er geen beroepservaringsmodules aangeboden.