Aanbestedingsrecht in de praktijk

Docenten: Prof. mr.  dr. M.A.B. Chao-Duivis, hoogleraar Bouwrecht TU Delft en mr. J. Bax, advocaat bij BarentsKrans
Taal: Nederlands 
Duur: 1 dagdeel
Prijs: €100,- (excl. BTW)
Data: 3 april 2019 (’s middags)

Het aangaan van een overeenkomst valt uiteen in twee delen. Allereerst is daar de zoektocht naar een contractpartner en vervolgens is er wanneer die partner gevonden is het feitelijke sluiten van de overeenkomst. De zoektocht naar de contractpartner is voor overheden gereguleerd in het aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht ziet dan ook in beginsel alleen op situaties waarbij een aanbestedende dienst betrokken is. De uitkomst van de succesvol verlopen aanbestedingsprocedure is dat er een winnaar van de procedure aangewezen wordt. Hiermee wordt vervolgens een contract aangegaan. In deze module worden de belangrijkste regels van de aanbestedingsprocedures toegelicht, waarbij de nadruk steeds zal liggen op de vraag: hoe gaat alles praktisch gesproken?

Eindtermen

Door het volgen van deze cursus werk je aan het behalen van eindterm 2 van de Regeling Beroepservaringsperiode: ‘Is bekend met het aangaan van zakelijke overeenkomsten en van selectie- en aanbestedingsprocedures betrekking hebbend op de praktijk van de ontwerper of adviseur.’ Aanvullend werk je aan de eindtermen behorende bij de ‘Grondhouding’, meer in het bijzonder ‘Attitude’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Communicatie’. 

Doelgroep

Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

Leerdoelen
 • Kennis van praktische aspecten van het aangaan van de overeenkomst
 • Hoofdelementen inhoud van de overeenkomst
 • Aspecten van verzekeringsrecht
 • Plaats van de overeenkomst met de ontwerper/adviseur t.o.v. andere overeenkomsten nodig voor een project
 • Kennis van aanbestedingsprocedures 
 • Kennis van de selectie- en gunningscriteria
Inhoud
 • Precontractuele verplichtingen
 • De verzekeringsovereenkomst 
 • Relatie met andere contracten (positie onderaannemers/onderadviseur/geïntegreerde contracten)    
Lesmateriaal
 • het boek Kompas Light Design and Build, gratis te downloaden. De gedrukte versie van dit boek is te koop (€ 22,50) via www.ibr.nl
 • Aanbevolen is voorts om de Gids Proportionaliteit en de Aanbestedingswet 2012 (aangepast in 2016) bij de hand te hebben. Deze zijn gratis te downloaden via www.overheid.nl en www.pianoo.nl .
Werkvorm

De docent geeft korte introducties over deelonderwerpen. Daarbij worden het wettelijke kader, algemene voorwaarden en jurisprudentie besproken. Per deelonderwerp is er gelegenheid voor cursisten om te praktische ervaringen in te brengen. Daardoor leren cursisten ook van elkaar. Daarnaast wordt tijdens de cursus een casusopdracht gezamenlijk gemaakt en besproken.