Minors

De onderstaande minors worden door de faculteit Industrieel Ontwerpen aangeboden. Voor meer informatie over minors, zoals inschrijvingsregelingen en selectie, ga je naar de algemene website van de TU Delft.

Vrije minor

De student kan zelf een vrije minor samenstellen en deze na goedkeuring van de examencommissie van de opleiding Industrieel Ontwerpen in het examenprogramma laten opnemen. Aan het vakkenpakket worden de navolgende eisen gesteld:

  • De omvang van het vakkenpakket is minimaal 30 EC;
  • De vakken worden aangeboden door een universitaire opleiding en zijn van universitair bachelor niveau, niet van master niveau;
  • Het vakkenpakket vertoont samenhang met betrekking tot één thema;
  • Inhoudelijke overlap met het bachelor IO programma is toegestaan voor ten hoogste 3 EC;
  • Het vakkenpakket bevat ten hoogste 10 EC aan eerstejaarsvakken of vakken op niveau 100 op voorwaarde dat deze vakken aantoonbaar noodzakelijke voorkennis opleveren voor de overige vakken;
  • Een taalvak is toegestaan voor ten hoogste 8 EC;
  • Vakken die deel uitmaken van bestaande TU Delft thematische minoren mogen geen onderdeel zijn van de vrije minor; deelname daaraan is alleen mogelijk via de reguliere aanmeldprocedure.
  • Vakken die zijn behaald voor het moment waarop de student is gestart met de opleiding kunnen niet worden ondergebracht in een vrije minor.

Goedkeuring verzoeken aan de examencommissie

De student die een vrije minor wenst te doen, legt een goed gemotiveerd voorstel ter goedkeuring voor aan de examencommissie via het Formulier aanvraag goedkeuring vrije minor, niet later dan twee maanden voor de start van die vrije minor. De handtekening van de adviseur (zie laatste bladzijde) mag achterwege gelaten worden.