Gender Equality Plan

D&I structuur

De inzet van speciale functionarissen en kennisnetwerken om het Gender Equality Plan uit te voeren

De TU Delft wil een veilige, diverse en inclusieve leer- en werkomgeving zijn voor alle medewerkers en studenten. Om deze ambitie waar te maken, is moed en inzet nodig van iedereen binnen de TU Delft-gemeenschap. De eerste stap hierbij is het voeren van een open dialoog over gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit in relatie tot zichtbare en niet-zichtbare verschillen tussen alle medewerkers en studenten. Daartoe beschikt de TU Delft over speciale structuren en functies die bijdragen aan een veilige, diverse en inclusieve omgeving.

Sinds enige tijd heeft de TU Delft een Diversity & Inclusion Office met een Chief Diversity Officer, een diversiteitsco├Ârdinator en een beleidsmedewerker. Het D&I Office zet zich in voor een respectvolle, toegankelijke en inclusieve gemeenschap voor alle medewerkers, studenten en gasten. Dit doet het D&I Office door zich samen met afdelingen en individuen binnen de TU Delft te richten op zeven thema's, waaronder het bevorderen van gendergelijkheid en een Gendered Research and Innovation (GRI)-programma. Het D&I Office wil meer werk maken van deze thema's.

Het D&I Office wil v├│├│r 2022 in elke faculteit een diversiteitsmedewerker aanstellen om de diversiteit en inclusiviteit binnen hun faculteit te bevorderen. Er is al een diversiteitsraad samengesteld uit leden van de TU Delft-gemeenschap. Deze raad fungeert als adviescommissie en klankbord voor de Diversity Officer en het D&I Office. Zo biedt de raad hulp en input bij het vaststellen en uitwerken van aandachtsgebieden, strategie├źn en prioriteiten op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, zoals gendergelijkheid.

Daarnaast heeft de TU Delft een gedragscode waaraan alle leden van de TU Delft-gemeenschap zich moeten houden. De TU Delft ondersteunt ook DEWIS, het netwerk van vrouwelijke wetenschappers aan de TU Delft, en True U, het LHBT-netwerk voor medewerkers. Beide netwerken proberen het bewustzijn rondom inclusiviteit te versterken en bij te dragen aan een inclusieve universiteit.

Data en monitoring

Naar geslacht en/of gender uitgesplitste gegevens over medewerkers en studenten, per jaar gerapporteerd op basis van kengetallen

De TU Delft verzamelt en analyseert naar gender uitgesplitste kwantitatieve gegevens over medewerkers en studenten. Deze 'dashboards' en alle onderliggende gegevens worden elke maand automatisch ververst. Een algemeen overzicht hiervan kan worden ingezien door alle medewerkers van de TU Delft. Meer gedetailleerde analyses zijn alleen beschikbaar voor medewerkers in bepaalde functies, zoals beleidsmedewerkers en hogere leidinggevenden. In 2021 komt er een diversiteitsdashboard met een overzicht van alle relevante gegevens over wetenschappelijk personeel, overige medewerkers en studenten. Het diversiteitsdashboard zal de komende jaren worden uitgebreid met meer gedetailleerde inzichten in internationale ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Om gegevens over diversiteits- en inclusiviteitsfactoren anders dan gender te verkrijgen, zal er in 2022 een subjectieve enquête worden gehouden onder medewerkers en studenten.

Training

Bewustmaking/training voor medewerkers en beleidsmakers over gendergelijkheid en onbewuste genderbiases

De TU Delft biedt diverse trainingsprogramma's aan om genderongelijkheid aan te pakken en zal deze blijven ontwikkelen. Een overzicht van deze trainingsprogramma's is te vinden op de intranetpagina voor medewerkers. De trainingen gaan over onderwerpen zoals:

  • Sociale veiligheid
  • Interculturele communicatie
  • Inclusief onderwijs
  • Bewustzijn van (gender)bias in selectieprocedures

Het D&I Office en HR werken samen aan een aanbod van trainingen op het gebied van onbewuste biases, waaronder genderbias, voor alle medewerkers. Verder zijn er loopbaancoaches beschikbaar om medewerkers te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. De Graduate School helpt promovendi bij hun ontwikkeling door middel van loopbaancoaches, workshops, mentoren en andere ondersteunende diensten.

Evenwicht tussen werk en priv├ę, en een gezonde arbeidscultuur
Bij de TU Delft staan mensen centraal. Als organisatie onderkennen we het belang van een gezond evenwicht tussen werk en priv├ę, en een gezonde arbeidscultuur. De TU Delft biedt een vitaliteitsprogramma aan. Een onderdeel hiervan is het Health Coach Programme (HCP), een online ondersteund lifestyleprogramma voor gezonde voeding, lichaamsbeweging en stressmanagement. Verder biedt de TU Delft voorzieningen voor kinderopvang, zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

Gendergelijkheid in wervingsprocedures en loopbaanontwikkeling
Een veilige, inclusieve werkomgeving bij de TU Delft begint met een eerlijke en transparante werving en selectie van nieuwe collega's. Daarom houdt de TU Delft zich niet alleen aan haar eigen gedragscode, maar ook aan de NVP Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling. We werken volgens de basisregels van deze gedragscode om een transparante sollicitatieprocedure te bieden, zodat medewerkers en studenten zeker kunnen zijn van gelijke behandeling en een eerlijke kans. De TU Delft draagt ook op Europees niveau bij aan een gezond, aantrekkelijk onderzoeksklimaat. Om die reden heeft de Europese Commissie ons het HR Excellence in Research-logo toegekend.

De TU Delft vindt diversiteit en inclusiviteit belangrijk en wil deze waarden overal in de organisatie integreren. Om de werving en selectie inclusiever te maken, ontwikkelt de TU Delft momenteel een selectietoolkit die onder meer het bewustzijn van (gender)biases moet vergroten. We houden nauwlettend in de gaten of onze inspanningen om meer vrouwelijke hoogleraren aan de TU Delft te krijgen, effectief zijn. Als technische universiteit streven we naar meer gelijkheid, bijvoorbeeld 25% vrouwelijke hoogleraren in 2025.

Het DelftTF (Delft Technology Fellowship) draagt bij aan het verbeteren van de man-vrouwverhouding aan de TU Delft. Het is een instrument om uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappelijk onderzoekers van buiten aan te trekken als hoogleraar, universitair hoofddocent of universitair docent.

Maatregelen en doelstellingen: bestrijding van gendergerelateerd geweld, waaronder seksuele intimidatie
Diversiteit, integriteit, respect, betrokkenheid, moed en vertrouwen zijn kernwaarden van de TU Delft. Om deze waarden te beschermen en te ondersteunen, hebben we een aantal speciale structuren in het leven geroepen. Hiertoe behoren het Integrity Office, een netwerk van vertrouwenspersonen en een Ombudsfunctionaris.

Daarnaast bieden we trainingen voor sociale veiligheid aan via ons intranet en hebben we een commissie voor het aanpakken van ongewenst gedrag ingesteld. De TU Delft brengt elk jaar de veiligheidsrisico's binnen de organisatie in kaart aan de hand van een analyse.

Integratie van de genderdimensie in onderzoek en studieprogramma's
Het convergentieprogramma met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC is een verband waarbinnen de TU Delft kennis, expertise en methodologie├źn deelt om samen sterker te staan. Binnen dit programma ontwikkelen we een inclusief onderzoeks- en innovatieprogramma dat ruimte biedt aan Gendered Innovation. Het is de bedoeling gezamenlijke onderzoeksprojecten op te zetten over diversiteitsaspecten in het gehele onderzoeks- en ontwerptraject. De resultaten en oplossingen die hieruit voortkomen, zijn toepasbaar op diverse groepen gebruikers. Hiermee versterken we de samenwerking tussen verschillende disciplines, in het bijzonder tussen b├Ęta- en alfawetenschappen.

In de onderwijssfeer worden er momenteel al diversiteitsbevorderende methoden en materialen opgenomen in het UTQ-programma (basiskwalificatie onderwijs), in het kader van de TU Delft Teaching Lab-activiteiten.