Intreerede Marlon Boeve – Proof of the Pudding

Nieuws - 31 oktober 2023 - Communication BK

De Omgevingswet en duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling. The Proof of the Pudding.

Nederland worstelt met grote vraagstukken op het terrein van mobiliteit, woningbouw, verduurzaming en klimaat. Gezien alle grote opgaven komen er al snel meerdere belangen samen in gebiedsontwikkeling. Het omgevingsrecht staat daarbij vol in de schijnwerpers. Op 10 november 2023 houdt Marlon Boeve haar intreerede ‘De Omgevingswet en duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling. The Proof of the Pudding.’

Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Daarmee wordt het stelsel van regels voor de fysieke leefomgeving ingrijpend herzien. In haar intreerede gaat Marlon Boeve in op de vernieuwingen die de Omgevingswet beoogt te brengen in relatie tot stedelijke gebiedsontwikkeling. De aandacht gaat uit naar binnenstedelijke transformaties. Er liggen grote opgaven, zoals woningbouw, verduurzaming en klimaatadaptatie, terwijl er binnenstedelijk veelal zal moeten worden ‘gemixt’ met bestaande functies. Wat gaan globale plannen met open normen, bestuurlijke afwegingsruimte en gebodsbepalingen betekenen voor de praktijk?  Wat betekent voor het voor het bereiken van een ‘gezonde en duurzame stad’. In haar intreerede richt Marlon Boeve zich op hoe het omgevingsrecht in dat krachtenveld functioneert. Zij gaat in op de juridische vraagstukken en waarom het op die onderwerpen van belang is inzicht te krijgen in de werking van het vernieuwde recht, gevoed door empirische kennis.

Samenwerking tussen disciplines – een bundel

Bij concrete gebiedsontwikkelingen komen de verschillende opgaven rondom de grote vraagstukken waar Nederland mee worstelt samen. Van het omgevingsrecht wordt onder meer verwacht dat het deze opgaven faciliteert. Maar wetgeving alleen kan de noodzakelijke transities niet bewerkstelligen. Samenwerking tussen disciplines is noodzakelijk. De nieuwe leerstoel Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling aan de TU Delft is de aanleiding voor de uitgave van een verkenning van verbinding tussen het omgevingsrecht en andere disciplines. Het boek bevat 15 hoofdstukken die zijn geschreven door duo’s van auteurs; een jurist en een beoefenaar van een andere discipline. Met veel bijdragen van collega’s van onze faculteit.

Meer informatie

Marlon Boeve is Hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling per 1 september 2022 bij de afdeling Management in the Built Environment van de faculteit Bouwkunde, TU Delft.

Voorafgaand aan haar intreerede wordt een mini-symposium 'Samen Verder?! Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling: verder met een multidisciplinaire aanpak’ georganiseerd. Tijdens dit symposium wordt de bundel met de gelijknamige titel gepresenteerd. Deze bundel zal na de intreerede als open access publicatie beschikbaar zijn.
Bijdragen aan de bundel van collega’s uit de faculteit zijn: Evelien Bruggeman, Jantien Stoter, Peter Boelhouwer, Ellen van Bueren, Nico Tillie, Jutta Hinterleitner, Tom Daamen, Willem Korthals Altes, Pieter Jong en Wouter Jan Verheul. De redactie was in handen van Fred Hobma, Co Verdaas en Marlon Boeve.

Lees hier vijf vragen aan Marlon Boeve door Gebiedsontwikkeling.nu naar aanleiding van haar intreerede.

Marlon Boeve specialiseerde zich in het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht. Beide disciplines worden onder het omgevingsrecht geschaard, het domein van alle wet- en regelgeving die de fysieke leefomgeving aangaat. Boeve is gepromoveerd op het omgevingsrecht van de compacte stad. Zij schreef vele publicaties op het terrein van het omgevingsrecht, waaronder als redacteur en hoofdauteur het juridisch standaardwerk Omgevingsrecht. Zij blijft in deeltijd verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht. Marlon Boeve is redactielid van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht. Ook is zij lid van de bezwaarschriftencommissie Gemeente Huizen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt positie van hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling aan de TU Delft financieel mogelijk. Er wordt met de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) samengewerkt.

Headerbeeld: Foto door Sander van Wettum