Prof.mr.dr. M.N. Boeve

Hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling
Afdeling Management in the Built Environment

Op 1 september 2022 is Marlon Boeve aangetreden als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling. Zij doet onderzoek naar de uitwerking van het omgevingsrecht in de praktijk.

Nederland worstelt met grote vraagstukken op het terrein van mobiliteit, woningbouw, verduurzaming en klimaat. Gezien alle grote opgaven komen er al snel meerdere belangen samen in gebiedsontwikkeling. Het omgevingsrecht staat daarbij vol in de schijnwerpers. De op stapel staande Omgevingswet -die meer dan twintig wetten die betrekking hebben op onze fysieke leefomgeving bundelt en herziet- is om die reden dan ook een belangrijk onderwerp van haar onderzoek.

Omgevingsrecht en Omgevingswet

In haar onderzoek staat de juridisch-bestuurlijke evaluatie van het omgevingsrecht in gebiedsontwikkelingen centraal. De Omgevingswet, waarvan de geplande inwerkingtredingsdatum vooralsnog 1 januari 2024 is, staat dan al snel op de agenda. Deze wet beoogt een samenhangende en gebiedsgerichte benadering mogelijk te maken. Zo biedt de Omgevingswet meer bestuurlijke afwegingsruimte voor decentrale overheden en is er voor burgers en bedrijven een meer proactieve rol op de ruimtelijke ontwikkeling weggelegd. Daar komt bij dat het Rijk in toenemende mate de regie wil voeren in de ruimtelijke ordening én dat de opgaven waar Nederland voor staat op het gebied van verduurzaming en woningbouw groot zijn. Voor de leeropdracht Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling een dynamisch speelveld om onderzoek naar te doen.

Dwarsverbanden en complexiteit

Het recht staat niet op zich volgens Boeve. Juist in onderzoek naar gebiedsontwikkeling is een multidisciplinaire aanpak van belang. “De wisselwerking met andere vakgebieden is noodzakelijk om goede juridische vragen te identificeren en om te voorkomen dat het recht achter de feiten aanloopt en innovaties belemmert.”
Het omgevingsrecht is volgens Boeve complex en niet alleen omdat het veel omvat: ruimtelijke ordening, milieu, water en natuurbescherming. Er is sprake van gelaagde regelgeving, waarbij verschillende overheden – Rijk, provincie, waterschap, gemeente - een rol spelen. “Bovendien volgt een belangrijk deel van het nationale omgevingsrecht uit Europese wetgeving, denk aan normen voor waterkwaliteit en luchtkwaliteit of de bescherming van specifieke flora en fauna.” Daar moet in Nederlandse gebiedsontwikkelingen rekening mee worden gehouden.

Ervaring

Marlon Boeve specialiseerde zich in het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht. Beide disciplines worden onder het omgevingsrecht geschaard, het domein van alle wet- en regelgeving die de fysieke leefomgeving aangaat. Boeve is gepromoveerd op het omgevingsrecht van de compacte stad en is coauteur en redacteur van het juridisch standaardwerk Omgevingsrecht. Ze werkte onder meer voor het Centrum voor Milieurecht (UvA) en blijft in deeltijd verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht, waar ze zich onder meer toelegt op juridische vraagstukken omtrent de ontwikkeling van een circulaire economie.

Meer informatie

Onderwijsactiviteiten, publicaties en nevenwerkzaamheden

Financiering leerstoel: 

  • Ministerie van BZK
  • Technische Universiteit Delft

Boeve is door de TU Delft benoemd en aangesteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt de positie van hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling aan de TU Delft financieel mogelijk. Er wordt met de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) samengewerkt.

 

Marlon Boeve

Foto door Sander van Wettum