Ranking cities around the North Sea

Nieuw licht op het verstedelijkingsproces rond de Noordzee

Deze open-access datapackage (GIS-formaten en metadocumenten) ontsluit bevolkingsaantallen, landschappelijke ondergrond en belangrijkste infrastructuren, waarmee nieuwe inzichten worden verkregen in het verstedelijkingsproces rond de Noordzee. Dit project beoogt aan de hand van demografische gegevens een bijdrage te leveren aan het debat over het verstedelijkingsproces rond de Noordzee. Dit gebeurt op basis van een uitgebreide GIS-dataset met bevolkingsaantallen van circa 100 steden, voor acht peiljaren: 1200, 1500, 1700, 1850, 1900, 1950, 1990 en 2015. Deze gegevens worden gecombineerd met datalagen van de landschappelijke ondergrond en belangrijkste infrastructuren (land-, water- en spoorwegen).

Stand van het onderzoek In 2016 verscheen de publicatie R. Rutte & J.E. Abrahamse (eds.), Atlas of the Dutch urban landscape. A millennium of spatial development, met daarin een hoofdstuk gewijd aan de verstedelijking in Nederland in Europees perspectief (pp. 273-290). Voor dit hoofdstuk is een poging gedaan om de verstedelijking in Europa op de lange termijn in kaart te brengen op basis van een analyse van de bevolkingsaantallen van de grootste stedelijke nederzettingen. Dit resulteerde in een dataset waaruit acht kaarten (200, 1000, 1300, 1500, 1700, 1800, 1900 en 2000) werden gegenereerd, die inzicht geven in de belangrijkste veranderingen in het verstedelijkingspatroon in Europa. Het demografisch onderzoek was gebaseerd op het Europese steden databestand van Jean-Luc Pinol (2003), aangevuld met beschikbare gegevens uit publicaties en open acces databases (zie bronnenlijst).

De auteurs van de Atlas of the Dutch urban landscape hebben nu de ambitie om - in het kader van het 'North Sea Research and Mapping project' van de leerstoel History of Architecture and Urban Planning aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft - deze dataset voor de Noordzeeregio verder te ontwikkelen en te verfijnen. Door de demografische data aan te vullen en vervolgens te combineren met data over landschappelijke ondergrond en belangrijkste infrastructuren, willen de auteurs een gedetailleerder inzicht krijgen in het verstedelijkingsproces rondom de Noordzee. Daarmee beogen ze een bijdrage te leveren aan het internationale debat over de stedenhiërarchie in Europa. Deze ambitie vereist a: nader onderzoek naar bevolkingsaantallen op basis van nationale en regionale studies, b: een reconstructie en bewerking van Europese datasets met landschappelijke ondergrond en infrastructuur en c: het cartografisch inzichtelijk maken van de nieuwe gegevens.

Facts

Funder:Application for a grant Small Data Project (KDP) 2019-2020
Grant amount:€ 10.000
Project duration:2019 - 2020
TU Delft researchers:                Dr. Reinout Rutte
Ir. Yvonne van Mil

Contact

Dr. Reinout J. Rutte