Kenniscentrum Open Data

In het Kenniscentrum Open Data (opgericht in mei 2012) werken wetenschap en praktijk nauw samen aan bestuurlijk-juridische vraagstukken rond beschikbaarheid van geografische overheidsdata. Juridische vragen zijn: ‘van wie is de informatie’ (intellectueel eigendom, auteursrecht en databankrecht), ‘wie is aansprakelijk voor fouten in de open data’, ‘welke bescherming heeft degene over wie de informatie verzameld is’ (privacy), ‘moet de overheid bepaalde informatie beschikbaar stellen’ (openbaarheid), en ‘onder welke voorwaarden’ (hergebruik).

Bestuurlijke onderwerpen zijn de rol van het opendatabeleid binnen de ontwikkeling van een informatie infrastructuur, de effecten van een opendatabeleid, de ontwikkeling van raamwerken voor de beoordeling van informatie infrastructuren, en de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven bij het optimaliseren van open data.

Het Kenniscentrum Open Data is een initiatief van het OTB en TNO en heeft tot doel het gebruik van geografische data door overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers in Nederland te optimaliseren. Het onderzoekt daartoe de institutionele, organisatorische en juridische mogelijkheden om de vrije beschikbaarheid van overheidsdata te stimuleren.

Het Kenniscentrum richt zich specifiek op het overheidsbeleid op het gebied van deze ‘open’ data.

Open data zijn gegevens die door de overheid worden ingewonnen voor eigen gebruik, maar die ook voor bedrijven en burgers op een vaste plek vrij beschikbaar moeten zijn. Meer dan tachtig procent daarvan zijn geografische data. “De consequenties van open overheidsdata zijn voor de overheid nog moeilijk te vatten”, ervaart Bastiaan van Loenen, trekker van het Kenniscentrum. “Als overheden zelf geen standpunt inzake dit onderwerp innemen en niet actief beleid ontwikkelen, bepalen bedrijven als Google straks over de beschikbaarheid van deze data en zou een ‘data-dictatuur’ kunnen ontstaan in plaats van een ‘data-democratie’. Wij proberen daarom voor overheden een punt op de horizon te schetsen en een route daarnaartoe. Door middel van onderzoek, deelname in adviesclubs en het inzetten van studenten op studieprojecten brengen we trends in kaart. De nadruk ligt bij onze onderzoeken op de bestuurlijk-juridische en financiële aspecten van open data. We monitoren bijvoorbeeld jaarlijks de voortgang in Nederland van het vrijgeven van data en de kwaliteit van die data.”

Zie ook www.kcopendata.eu 

Kenniscentrum Open Data