Medezeggenschapsorganen

De TU Delft heeft een aantal medezeggenschapsorganen die bij wet zijn ingesteld en waarmee het College van Bestuur formeel overleg voert. De TU Delft kent een gedeelde medezeggenschap, die bestaat uit de ondernemingsraad (OR) en de studentenraad (SR). De OR- en SR-leden komen samen in de Gezamenlijke Vergadering (GV), waarin overleg wordt gevoerd met het CvB.

Ondernemingsraad (OR)
De OR bestaat in principe uit 23 leden (maximaal 25), die benoemd worden voor een periode van drie jaar. De OR wordt gelijktijdig gekozen met de Onderdeelcommissies (OdC’s). De OR heeft informatierecht, beroepsrecht en initiatiefrecht, en daarnaast op specifieke thema’s adviesrecht of instemmingsrecht. In principe wordt overlegd over alle aangelegenheden die de TU Delft betreffen, of waarover ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) overleg moet plaatsvinden. Op de pagina van de ondernemingsraad staat een overzicht van de leden van de ondernemingsraad.


M.H. (Marianne) Geldof 
Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad
Secr-OR@tudelft.nl 
+31 (0)15 2781765

Studentenraad (SR)
De SR bestaat uit 10 leden die worden gekozen voor een periode van een jaar. Op basis van de WHW en het Reglement Studentenraad5 heeft de SR het informatierecht, beroepsrecht en initiatiefrecht en op specifieke thema’s adviesrecht of instemmingsrecht. Iedere faculteit heeft een facultaire studentenraad (FSR). De FSR heeft het informatierecht en initiatiefrecht en op specifieke thema’s adviesrecht of instemmingsrecht. De FSR voert overleg met de decaan van de faculteit. Op de pagina van de studentenraad staat een overzicht van de leden van de ondernemingsraad.


J. (Nanette) van de Luitgaarden-Ninaber
Ambtelijk secretaris Studentenraad
J.vandeLuitgaarden-Ninaber@tudelft.nl
+31 (0)15 27 81430

Gezamenlijke Vergadering (GV)
Alle OR- en SR-leden komen samen in de Gezamenlijke Vergadering. De GV heeft op een aantal dossiers instemmingsrecht. Daarnaast heeft de GV het recht van voordracht bij het Raad van Toezicht-lid, dat het bijzonder vertrouwen geniet van de medezeggenschap. Ook adviseren de OR en SR bij de werving en selectie van leden van het College van Bestuur.

Onderdeelcommissies (OdC’s)
De ondernemingsraad kent negen OdC’s; één binnen iedere faculteit en één binnen de universiteitsdienst. OdC’s voeren overleg met de decaan van de faculteit of de beheerder van de universiteitsdienst. In de WOR is vastgelegd bij welke zaken de OdC instemmingsrecht, adviesrecht en recht op informatie heeft.

Opleidingscommissies (OC’s)
Elke opleiding of bundeling van opleidingen heeft een opleidingscommissie (OC). In de OC zijn studenten en docenten van de opleiding vertegenwoordigd. De WHW geeft de opleidingscommissie specifieke bevoegdheden, zoals het uitbrengen van advies over de onderwijs- en examenregeling (OER), het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering en in brede zin advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs. Sinds het aannemen van de Wet Versterking Bestuurskracht (2016) is de positie van de opleidingscommissie verder verstevigd: naast adviesorgaan zijn de OC’s nu ook gekwalificeerd als medezeggenschapsorgaan met instemmingsrecht op onderdelen in de OER.

Lokaal Overleg
Het Lokaal Overleg bestaat uit vertegenwoordigers van de vier vakbonden (FNV Overheid, CNV Publieke Zaak, AC-HOP en CMHF) en het College van Bestuur. Het Lokaal Overleg overlegt over onderwerpen waartoe de CAO Nederlandse Universiteiten de Colleges van Bestuur verplicht of toestaat regelingen voor de medewerkers te treffen. Dit betreft met name de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de medewerkers.


S.J.M.C. (Sandra) Koreman
Ambtelijk secretaris Lokaal Overleg
S.J.M.C.Koreman@tudelft.nl
+31 (0)15 27 88458