Examencommissie

Bij de examencommissie kun je terecht voor verzoeken met betrekking tot je onderwijsprogramma, zoals:

 • aanvragen van een individuele minor;
 • opnemen van de resultaten van een individuele minor in je SVO;
 • erkenning studiepunten behaald in het buitenland;
 • verkrijgen van een vrijstelling voor een vak;
 • goedkeuring voor invulling Master keuzevakken;
 • aanvragen Individual Double Degree.

Verzoeken

Om bovenstaande verzoeken te kunnen indienen moet je het daarvoor bestemde aanvraagformulier gebruiken. De verschillende aanvraagformulieren zijn hier te downloaden. Door dit formulier te gebruiken kan de centrale onderwijsadministratie na een akkoord van de examencommissie jouw verzoek vlot verwerken.

Klachten en beroep

Ben je het niet eens met de beoordeling van een tentamen (dit kan dus zowel mondeling, schriftelijk of elke andere toetsvorm betreffen), neem dit dan eerst op met de verantwoordelijk docent van het vak. Kom je er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen / bezwaar maken bij de examencommissie. De examencommissie zal de klacht behandelen en een besluit nemen. Ben je het daarmee niet eens, dan heb je 6 weken de tijd om tegen dit besluit beroep aan te tekenen bij het College van Beroep voor de Examen (CBE).

Diploma's en examens

Na het behalen van alle vakken wordt jou het bijbehorende Bachelor of Master diploma toegekend. De examencommissie is verantwoordelijk voor de toekenning van de diploma's en stelt vast of een student een cum laude krijgt. In de Regels en Richtlijnen van het studiejaar 2021-2022 is voor de Bachelor opleiding opgenomen dat het cum laude diploma niet meer van toepassing voor de startende Bachelor studenten vanaf studiejaar 2021-2022. Studenten die eerder gestart zijn kunnen nog wel in aanmerking komen oor het cum laude diploma.

Voor de Bachelor studenten wordt het diploma uitgereikt tijdens een aparte diplomaceremonie die enkele keren per studiejaar georganiseerd wordt. Je ontvangt daarvoor een uitnodiging. Als Master student ontvang je je diploma direct na je eindpresentatie en beoordeling.

Onderwijsregelgeving

De regels rondom het onderwijs en de examens zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (RRvE). De decaan is verantwoordelijk voor de OER en de Examencommissie voor de de RRvE. De regelgeving gaat onder andere over de organisatie en coƶrdinatie van tentamens, het aanwijzen van examinatoren en de zak-slaagregeling.
Meer informatie over de OER, RRvE, het toetsbeleid Bouwkunde en het Afstudeerreglement zijn hier te vinden.

Fraude

Fraude betreft o.a. spieken, andermans ideeƫn of teksten overnemen zonder de bron te vermelden(plagiaat), meeliften in groepswerk of gebruik maken van gefingeerde data in (gebruiks)onderzoek. Als een docent een student van fraude verdenkt, wordt dit altijd gemeld bij de examencommissie. Zij stellen een onderzoek in en zullen na het horen van alle betrokkenen een besluit nemen. Meer informatie over fraude en plagiaat is hier te vinden.

Samenstelling en werkwijze

Bij de Faculteit Bouwkunde hebben we Ć©Ć©n examencommissie die verantwoordelijk is voor alle opleiding die aangeboden worden. In de Examencommissie zitten docenten vanuit de verschillende afdelingen, programmaā€™s en tracks. De samenstelling van de Examencommissie is als volgt:

 • Prof.dr. P.J. Boelhouwer (voorzitter)
 • Ir. C.M. Calis
 • Ir. E. Verbree
 • Dr. R.M.J. Bokel
 • Dipl.ing. U.D. Hackauf
 • Dr. M.T.A. van Thoor
 • Dr.ir. E.H. Gramsbergen 
 • Ir. E.H.M. Geurts
 • Dr. Ir. J.H. Baggen (extern lid)

Secretaris: Ing. H.A.J. Ootes 

De examencommissie vergadert 1x per maand. De meeste vragen worden afgehandeld door het secretariaat O&S en de ambtelijk secretaris. Het secretariaat van de Examencommissie is te bereiken via het secretariaat van Onderwijs- en Studentenzaken, mw. J. van Os, telefoonnummer: 015-278 4252.

Alle correspondentie met de Examencommissie dient gericht te worden aan het secretariaat van de Examencommissie, e-mail: Boardofexaminers-BK@tudelft.nl

Secretariaat Examencommissie