Vertrouwenspersoon

Ondersteuning bij ongewenst gedrag

Een vertrouwenspersoon geeft steun en advies aan studenten die te maken krijgen met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling binnen hun studie. Denk bijvoorbeeld aan: pesten, discriminatie, stalking, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik en geweld. Ook als je vermoedt als er sprake is van plagiaat, falsificatie of fraude bij onderzoek kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon:
路         Zorgt voor adequate opvang van personen die te maken hebben met ongewenst gedrag
路         Biedt een luisterend oor
路         Kijkt in eerste instantie naar mogelijke oplossingen in de informele sfeer
路         Bespreekt met jou welke andere opties er zijn
路         Begeleidt je, maar alleen wanneer jij dit  wenst
路         Kan je ook wijzen op andere hulpverlenende instanties of zorgprofessionals
路         Heeft geheimhoudingsplicht

Klachten bij ongewenst gedrag

Ook kan het voorkomen dat je een klacht wilt indienen bij ongewenst gedrag, zoals pesterij of seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een schriftelijke klacht bij het College van Bestuur, die een klachtencommissie heeft ingesteld voor de behandeling en afhandeling daarvan. De commissie onderzoekt of de klacht al dan niet in behandeling wordt genomen. Vervolgens gaat de commissie na of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien dat niet zo is, hoort de commissie de student en degene tegen wie de klacht gericht is. De commissie adviseert het College van Bestuur over de te nemen maatregelen.

De Klachtenregeling ongewenst gedrag vind je in het studentenstatuut onder hoofstuk 10.