Vertrouwenspersoon

Ondersteuning bij ongewenst gedrag

Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling binnen je studie, kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Dit kunnen situaties zijn van bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, stalking en geweld.

Klachten bij ongewenst gedrag

Het kan zijn dat je echt een klacht wilt indienen bij ongewenst gedrag, zoals pesterij of seksuele intimidatie. Daarvoor is er een aparte regeling (Klachtenregeling ongewenst gedrag, bijlage 6). Bij last van ongewenst gedrag van anderen kan hulp, opvang en advies worden gevraagd bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan de student ook helpen bij het indienen van een schriftelijke klacht bij het College van Bestuur, die een klachtencommissie heeft ingesteld voor de behandeling en afhandeling daarvan. De commissie onderzoekt of de klacht al dan niet in behandeling wordt genomen. Vervolgens gaat de commissie na of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien dat niet zo is, hoort de commissie de student en degene tegen wie de klacht gericht is. De commissie adviseert het College van Bestuur over de te nemen maatregelen.

De vertrouwenspersoon:
·         Zorgt voor adequate opvang van personen die te maken hebben met ongewenst gedrag
·         Biedt een luisterend oor
·         Kijkt eerst met de melder naar een oplossing in de informele sfeer
·         Bespreekt met de melder welke andere opties er zijn
·         Begeleidt de melder, maar alleen wanneer de melder dit zelf wenst
·         Kan een melder ook wijzen op andere hulpverlenende instanties of zorgprofessionals
·         Heeft geheimhoudingsplicht

 Voor deze zaken kun je niet bij de vertrouwenspersoon terecht:
·         Klachten onderzoeken
·         Gesprekken of problemen overnemen van de melder
·         Bemiddeling/mediation
·         Hoor en wederhoor
·         Getuigenissen
·         Vragen of klachten over vrije dagen, cao, salaris, beleid etc.

Onze externe vertrouwenspersoon Sandra van der Hor is als volgt te bereiken:
Telefonisch op 06-21170603 of per mail: s.vanderhor@tudelft.nl