Klacht

Als je een klacht hebt over de TU Delft, de faculteit of medewerkers ervan, probeer deze dan eerst op te lossen met de betreffende medewerker of afdeling. Leg je klacht uit en vraag om een reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je je wenden tot het centraal klachtenloket voor studenten. Het loket legt jouw klacht voor aan de betreffende persoon of afdeling met het verzoek tot een passende oplossing te komen. Mocht je het niet eens zijn met deze uitkomst, dan kun je contact opnemen met de ombudsman voor studenten.

Het centraal klachtenloket voor studenten valt onder Education and Student Affairs (ESA) en wordt beheerd door het team van studentendecanen. Op basis van de inhoud van jouw klacht bepaalt de studentendecaan hoe en door wie jouw klacht het beste kan worden afgehandeld. Meestal is dat het Hoofd Education and Student Affairs (ESA) van de betreffende faculteit. In enkele gevallen besluit de studentendecaan om de klacht zelf te behandelen of direct door te sturen naar de ombudsman voor studenten.

Klachten dienen wettelijk binnen zes weken na ontvangst te worden afgehandeld, met de mogelijkheid tot verlenging tot tien weken. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft. Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

Let op:
Het klachtenloket behandelt geen klachten over de inhoud en de beoordeling van tentamens (cijfer). Indien je het oneens bent met een beslissing van een examinator (geen cijfer, te laag cijfer e.d.) kun je binnen zes weken na de datum van de beslissing in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).