Opleidingsvarianten en toelaatbaarheid

Hieronder vind je de verschillende varianten die de track Science Education (lerarenopleiding) te bieden heeft. Je doet de lerarenopleiding altijd in één schoolvak tegelijkertijd. Heb je interesse in het behalen van meerdere bevoegdheden? Een tweede bevoegdheid kun je versneld behalen.

Binnen onderstaande varianten kun je twee verschillende bevoegdheden halen:

 • Beperkte tweedegraadsbevoegdheid: hiermee ben je officieel bevoegd om les te geven op het vmbo-t en in de onderbouw van havo en vwo.
 • Eerstegraadsbevoegdheid: hiermee ben je officieel bevoegd in alle niveaus van het voortgezet onderwijs les te geven, maar is vooral gericht op lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.
Lerarenopleiding als eerste master

Als je een universitaire bachelor hebt afgerond kun je instromen in de 2-jarige lerarenopleiding (zie ook Programma). Met een bacheloropleiding die aansluit bij het schoolvak kun je direct instromen, zonder te schakelen.

Bacheloropleidingen die aansluiten bij een schoolvak

 • Natuurkunde: alle universitaire opleidingen natuurkunde en technische natuurkunde inclusief advanced technology van de Universiteit Twente.
 • Wiskunde: alle universitaire opleidingen wiskunde en technische wiskunde.
 • Scheikunde: alle universitaire opleidingen scheikunde en scheikundige technologie, Molecular Science and Technology, Life Science and Technology en (Bio)farmacie.
 • Informatica: alle universitaire opleidingen informatica en technische informatica, inclusief electrical engineering aan de TU Delft, software science en webscience van de TU Eindhoven en Business & IT van Universiteit Twente.
 • Ontwerpen (O&O): alle universitaire opleidingen Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde. Het schoolvak O&O wordt alleen in de bovenbouw gegeven en combineer je daarom altijd met beperkte tweedegraads in natuurkunde, wiskunde of techniek. Voor welke richting het best past bij je voorkennis, neem je contact op met de opleidingscoördinator.

Heb je een andere universitaire bacheloropleiding afgerond dan vereist voor het schoolvak waar je interesse in hebt? In dat geval volg je eerst een schakelprogramma.

Getuigschrift: MSc Science Education and Communication (drs.) met eerstegraadsbevoegdheid.

Lerarenopleiding als tweede master

Het is ook mogelijk om de lerarenopleiding als tweede master te volgen als je al een master- of doctoraalopleiding hebt afgerond. Op basis van je eerder afgeronde opleiding vraag je vrijstelling aan voor het vakwetenschappelijke deel van de opleiding. Je kunt dan in 1 jaar een eerstegraadsbevoegdheid halen.

Als de opleiding die je eerder hebt afgerond aansluit bij een schoolvak, dan kun je direct starten met het beroepsgerichte jaar. Als dit niet het geval is kun je met schakelvakken de deficiënties wegwerken en daarna starten met het beroepsgerichte jaar.

Master-/doctoraalopleidingen die aansluiten bij een schoolvak

 • Natuurkunde: alle universitaire opleidingen natuurkunde en technische natuurkunde.
 • Wiskunde: alle universitaire opleidingen wiskunde en technische wiskunde.
 • Scheikunde: alle universitaire opleidingen scheikunde en scheikundige technologie, Chemical Engineering, Life Science and Technology en (Bio)farmacie.
 • Informatica: alle universitaire opleidingen informatica en technische informatica, inclusief electrical engineering aan de TU Delft, Business Information Systems van de TU/e en Business Information Technology van UT.
 • Ontwerpen (O&O): alle universitaire opleidingen Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde Het schoolvak O&O wordt alleen in de bovenbouw gegeven en combineer je daarom altijd met beperkte tweedegraads in natuurkunde, wiskunde of techniek. Voor welke richting het best past bij je voorkennis, neem je contact op met de opleidingscoördinator.

Getuigschrift: MSc Science Education and Communication (drs.) met eerstegraadsbevoegdheid.

Educatieve minor/Educatieve module

Tijdens je universitaire bacheloropleiding kun je ook deelnemen aan de minor Educatie. Meer informatie vind je op de minorpagina Educatie. De aanmeldprocedure vind je op minors.tudelft.nl.

De educatieve module is bedoeld voor studenten die al een universitaire bacheloropleiding hebben afgerond.

Tijdens de educatieve minor of module volg je de vakken uit het eerste semester van het beroepsgerichte jaar.

De toelaatbaarheid voor de educatieve minor en module is wettelijk bepaald in de verwantschapstabel. Je bent alleen toelaatbaar tot de minor en module als je een universitaire bacheloropleiding volgt/hebt gevolgd die wordt genoemd in de verwantschapstabel bij het schoolvak dat je wilt gaan geven.

Na het afronden van de educatieve minor of module kun je doorstromen in de masteropleiding (zie punt 1 en 2 voor meer informatie). Je vraagt dan vrijstelling voor het eerste semester (basisdeel) van het beroepsgerichte jaar.

Getuigschrift: beperkte tweedegraadsbevoegdheid die wordt vermeld op je bachelordiploma (minor) of een bekwaamheidscertificaat met beperkte tweedegraadsbevoegdheid (educatieve module).

Oriëntatie Educatie (lerarenopleiding tijdens een andere master)

In de masteropleidingen Applied Physics, Life Science & Technology, Chemical Engineering kan Educatie worden opgenomen in de ‘oriëntatie educatie’ van de master. Studenten Industrieel Ontwerpen kunnen de examencommissie verzoeken een deel van de lerarenopleiding op te mogen nemen in de vrije ruimte van het masterprogramma. Een student die de minor educatie of de educatieve module al heeft gevolgd doet alleen het verdiepingsdeel (tweede deel beroepsgerichte component) van de lerarenopleiding. Een student die nog niet eerder educatie heeft gedaan volgt het basisdeel (eerste deel beroepsgerichte component) van de lerarenopleiding en na het afronden van de master eventueel nog het verdiepingsdeel. Het afronden van het verdiepingsdeel van de lerarenopleiding leidt tot een eerstegraadsbevoegdheid.

Getuigschriften: Na het afronden van de vakinhoudelijke masteropleiding wordt de eerstegraadsbevoegdheid vermeld op het MSc diploma (ir.), indien basisdeel en verdiepingsdeel succesvol zijn afgerond. Studenten die het basisdeel hebben gedaan binnen hun vakinhoudelijke master ontvangen pas een bevoegdheid als zij na het afronden van deze master ook het verdiepingsdeel afronden (met een inschrijving in de master SEC).

Promovendi

Promovendi kunnen de lerarenopleiding volgen als onderdeel van de Doctoral Education (Generic skills) in hun PhD-traject. Als je een afgeronde master of doctoraalopleiding hebt die verwant is aan het schoolvak, kun je vrijstelling vragen voor het vakwetenschappelijk deel van de opleiding.

Promovendi die het basisdeel doen binnen het promotietraject ontvangen pas een eerstegraadsbevoegdheid als zij ook het verdiepingsdeel afronden (met een inschrijving in de master SEC). Het behalen van de eerstegraadsbevoegdheid leidt tot vrijstelling voor de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO).

Zij-instroomtraject (studenten met een baan in het onderwijs)

Heb je een bachelor + master of doctoraaldiploma? Heb je een baan in het onderwijs en wil de school je als zij-instromer aanstellen? Dan kun je wellicht gebruik maken van de zij-instroomregeling.

 • Een zij-instroomtraject is een scholings- en begeleidingsovereenkomst tussen de school, de opleiding en de leraar in opleiding, waarvoor de school het initiatief neemt.
 • Je hebt een relevante WO-vooropleiding (niet meer dan 15 EC vakdeficiënties).
 • Je hebt ruime werkervaring én een baan op een school.
 • Je doet een assessment aan de hand waarvan een opleidingsprogramma wordt vastgesteld.
 • Het assessment moet volledig zijn afgerond voor 1 juli; de doorlooptijd, van aanmelden tot scholingsadvies, is ca. 2 maanden; meld je dus ruim voor 1 mei aan!
 • Het programma wordt vastgelegd in een scholings- en begeleidingsovereenkomst tussen de school, de opleiding en de leraar in opleiding, en moet binnen twee jaar te voltooien zijn. Je volgt de vakken als contracttoehoorder (en niet als reguliere student).
 • De school waar je werkt, krijgt een factuur voor de kosten die voor het assessment en het opleidingstraject gemaakt worden.
 • De school kan voor het zij-instroom-traject een subsidie aanvragen bij DUO. Per zij-instromer is maximaal 20.000 euro beschikbaar, meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van DUO.
 • Je ontvangt na een afsluitend bekwaamheidsonderzoek een certificaat c.q. bekwaamheidsverklaring met de eerstegraadsbevoegdheid (en geen MSc-diploma).

Het assessment vraagt de school uiterlijk op 1 april aan bij de coördinator van de opleiding via info-sec@tudelft.nl.

Als je niet in aanmerking komt voor het zij-instroomtraject, maar wel een baan hebt in het onderwijs, dan mag je onder voorwaarden deze baan als stage gebruiken. Je kunt dan blijven werken naast je studie.  Afhankelijk van de grootte van de baan kan een individuele studieplanning worden samengesteld.

Tweede bevoegdheid

Als je al een (beperkte) tweedegraads- of eerstegraadsbevoegdheid hebt en een tweede bevoegdheid wilt halen, dan kom je in aanmerking voor vrijstellingen binnen het beroepsgerichte jaar. Er zijn diverse mogelijkheden voor het behalen van een tweede bevoegdheid:

 • een beperkte tweedegraadsbevoegdheid in een ander schoolvak
 • een eerstegraadsbevoegdheid in hetzelfde schoolvak (op basis van een beperkte tweedegraadsbevoegdheid)
 • een eerstegraadsbevoegdheid in een ander schoolvak (op basis van een tweede- of eerstegraadsbevoegdheid)

Getuigschrift: Tweede MSc-diploma (drs.) of certificaat c.q. bekwaamheidsverklaring met de eerste- of beperkte tweedegraadsbevoegdheid, afhankelijk van het aantal vrijstellingen binnen het programma (zie Regels en Richtlijnen van de Examencommisie, artikel 26).

Opfristraject

Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert activiteiten voor docenten in het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Holland. Hier kan je terecht om je kennis en vaardigheden op te frissen en jezelf verder te professionaliseren. Dit netwerk organiseert workshops, masterclasses, professionele leergemeenschappen en aansluitingsbijeenkomsten gericht op vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden. Aansluiting tussen het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en de arbeidsmarkt is een belangrijk uitgangspunt. Er wordt veel samengewerkt met universiteiten, hogescholen, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Voor meer informatie kun je terecht bij het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland.

HBO-instroom

Studenten met een HBO bachelordiploma zijn toelaatbaar tot de masteropleiding, indien zij hebben voldaan aan de eindtermen van de desbetreffende disciplinaire universitaire bacheloropleiding of succesvol het schakelprogramma van de desbetreffende disciplinaire universitaire master hebben afgerond.

Met een HBO-vooropleiding kom je alleen in aanmerking voor de 2-jarige variant van onze opleiding (lerarenopleiding als eerste master, zie hierboven). Je bent dus niet toelaatbaar tot de minor educatie of educatieve module. Je bent pas toelaatbaar tot het schakelprogramma voor de 2-jarige lerarenopleiding als je voldoet aan de HBO-toelatingseisen van de TU Delft.

Aanmelddeadlines

Start: sep feb
Lerarenopleiding als 1e master 1 jul -
Lerarenopleiding als 2e master 30 apr 15 nov
Educatieve module 30 apr 15 nov
Educatieve minor info -
Oriëntatie Educatie 30 apr 15 nov
Zij-instroomtraject 1 mei -
Schakelprogramma 15 aug -