Studenten en onderwijs

Hier zijn de regelingen opgenomen specifiek op het gebied van onderwijs en studenten. De regelingen voor rechtsbescherming en medezeggenschap van studenten zijn te vinden in de respectievelijke onderdelen van deze site ā€˜Regelingenā€™.

De regelingen zijn toegelicht in het Studentenstatuut, waarin jaarlijks de rechten en verplichtingen van de bij het onderwijsproces betrokken partijen, de student en de instelling, zijn neergelegd. Als bijlage bij het statuut zijn alle voor de studenten relevante regelingen opgesomd.

Regeling online proctored tentamens
Het College van Bestuur heeft na overleg met de examencommissies en met advies van de centrale Studentenraad, de regeling ā€˜Online proctored tentamen TU Delftā€™ vastgesteld die op 29 mei ingaat. In de regeling vind je welke verantwoordelijkheden docenten en studenten hebben bij het gebruik van en deelname aan deze toetsmethode. Daarnaast vind je meer informatie over privacy en data veiligheid en waar je als docent en student terecht kunt bij vragen.

Regeling Inschrijving en Collegegeld
In deze regeling zijn opgenomen:

  • de hoogste van het instellingscollegegeld per categorie van studenten;
  • de procedure voor inschrijving, beĆ«indiging daarvan en restitutie collegegeld;
  • de toelatingseisen tot de bachelor resp. de master opleiding (vooropleidingseisen en eventuele andere  aanvullende eisen) in hoofdlijnen (details zijn per opleiding opgenomen in de betreffende Onderwijs-en examenregeling).

Regeling Selectie en Plaatsing TU Delft
Op basis van de WHW kan het College van Bestuur voor bepaalde bacheloropleidingen in verband met de beschikbare onderwijscapaciteit een numerus fixus instellen. Voor zes bacheloropleidingen is een numerus fixus ingesteld. De selectie hiervoor geschiedt per 1 september 2017 niet meer door centrale loting, maar door selectie per opleiding.

Voor de selectie dient een reglement te worden vastgesteld, waarin onder meer de kwalitatieve selectiecriteria en de selectieprocedure zijn opgenomen. In de universitaire regeling Selectie en Plaatsing zijn de algemene uitgangspunten voor de selectie zijn opgenomen, alsmede aspecten van aanmelden en toelaten die tot de centrale taak van een universiteit behoren. De feitelijke selectie vindt plaats per opleiding en daartoe zal de decaan per numerus fixus opleiding een reglement opstellen met de specifieke selectiecriteria en uitvoering van de selectieprocedure. 

Regeling Profileringsfonds TU Delft
In deze regeling zijn de voorwaarden opgenomen op grond waarvan door het College van Bestuur financiƫle ondersteuning wordt verleend aan de student die studievertraging oploopt als gevolg van een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 7.51, tweede lid, WHW. Deze financiƫle voorziening wordt het profileringsfonds genoemd. Een onderscheid wordt gemaakt tussen studievertraging door overmacht (ziekte, familieomstandigheden e.d.) en studievertraging als gevolg van een door het College van Bestuur erkende bestuurlijke activiteit. Dit laatste betreft bestuurswerk voor allerlei studentenorganisaties, in medezeggenschapsorganen en in bijzondere studentenprojecten.

Faciliteitenregeling studentenorganisaties TU Delft
In de faciliteitenregeling studentenorganisaties zijn nadere regels vastgesteld over de subsidiĆ«ring van faciliteiten voor studentenorganisaties. Enerzijds kunnen erkende studentenorganisaties in aanmerking komen voor de standaardsubsidie, die niet anderszins door de TU Delft worden ondersteund (zo zijn medezeggenschapsorganen, studieverengingen en sportieve/culturele organisaties uitgesloten). Anderzijds kunnen nieuwe studenteninitiatieven in aanmerking komen voor innovatiesubsidie. In deze regeling zijn opgenomen de voorwaarden voor  subsidie, de vereisten voor een subsidieaanvraag ,welke kosten voor subsidie in aanmerking komen, wanneer een subsidieaanvraag kan worden geweigerd, welke verplichtingen de studentorganisatie heeft en bepalingen omtrent de betaling en terugvordering van subsidie.

Beheersreglement TU Delft voor gebruik ICT-onderwijsfaciliteiten door studenten
Dit reglement geeft huisregels voor het gebruik van de ICT-faciliteiten (computernetwerk en daarop aangesloten TU-apparatuur) van de TU Delft doorstudenten. In dit reglement staat weergegeven aan wie de toegang tot de ICT faciliteiten wordt verleend en op welke wijze het gebruik hiervan wel en niet is toegestaan.

Op basis van dit reglement is vastgesteld de Regeling limitering gegevensverkeer FttD-studentenhuizen TU Delft.
Het netwerk van TU Delft, dat internet- en emailverkeer mogelijk maakt, is aangesloten op het netwerk in studentenhuizen, het zogenaamde Fiber-to-the-Dormitory-netwerk (FttD-netwerk). In deze regeling is een limitering gesteld van het datagebruik, zodat overmatig gebruik van dataverkeer kan worden voorkomen.

Regeling gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen voor studenten en bezoekers TU Delft
In deze regeling zijn huisregels opgenomen over de wijze waarop door bezoekers en studenten dient te worden omgegaan met het gebruik van de gebouwen, terreinen en voorzieningen van de TU Delft. Tevens zijn opgenomen de maatregelen die kunnen worden genomen bij overtreding van de huisregels.

Gedragscode Engelse taal
De Gedragscode Engelse Taal dient als kwaliteitswaarborg ten behoeve van het gebruik van de Engelse taal, als instructietaal binnen de opleidingen van de TU Delft. De WHW heeft als uitgangspunt dat het onderwijs in het Nederlands wordt gegeven, maar geeft criteria voor uitzonderingen.

Vanwege het overwegend internationale karakter van de masteropleidingen worden deze opleidingen, de instructietaal, het lesmateriaal en de examens aangeboden in de Engelse taal. Per bacheloropleiding wordt een afweging gemaakt of deze in het Engels kan plaatsvinden, waarbij criteria als de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten, een rol spelen.

De code bevat waarborgen voor de kwaliteit van het Engels in het onderwijs en bij de examens.

Procedure en melding Studievoortgang internationale studenten TU Delft
Dit betreft de wijze van uitvoering van de Wet Modern migratiebeleid (ā€˜Momiā€™) aan de TU Delft.

De TU Delft is een erkende referent voor de Wet Momi. Bij onvoldoende studievoortgang kan de verblijfsvergunning van de student worden ingetrokken. Een van de taken van de referent is onvoldoende studievoortgang - op jaarbasis minder behalen dan 30 ECTS bij een volledige studie - te melden aan de IND. De onderhavige procedure regelt hoe op de TU Delft uitvoering wordt gegeven aan het constateren en melden van onvoldoende studievoortgang.

Wijze van uitvoering Bindend Studieadvies TU Delft
De Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) geeft universiteiten de mogelijkheid een (negatief) bindend studieadvies (BSA) te geven aan eerstejaarsstudenten. Dit wil zeggen dat aan het advies over de voortzetting van de studie binnen of buiten de bacheloropleiding die hij volgt, een afwijzing verbonden kan worden: de student mag dan de opleiding die hij volgt niet voortzetten.

Iedere BSc student moet in het eerste studiejaar van zijn BSc-opleiding minimaal 45 EC behalen over de vakken uit het eerste jaar om de opleiding voort te mogen zetten. Deze norm, de adviesmomenten gedurende het studiejaar en de procedure op hoofdlijnen, waaronder de toetsing op persoonlijke omstandigheden, zijn in dit centrale document BSA opgenomen. De uitvoering van het BSA vindt plaats op de faculteit.

Code of Ethics
De Code of Ethics geldt voor de gehele universiteitsgemeenschap en is opgenomen in de het onderdeel ā€˜Beheer en bestuur universiteitā€™ van deze site Regelingen.

Model Onderwijs- en examenregeling
Voor elke opleiding dient de decaan jaarlijks een onderwijs- en examenregeling (hierna: OER) vast te stellen. In de OER staan de geldende procedures en rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens. De WHW omschrijft welke onderdelen hierin minimaal opgenomen moeten zijn. Het model OER dient ter ondersteuning van de opleidingen waarbij het streven is om daar waar het mogelijk is de (formulering van) regels en procedures voor alle studenten aan de TU Delft gelijk te houden.

Het model is opgesteld voor zowel de bachelor- als de masteropleiding, Het bevat per onderdeel een verwijzing naar de wettelijke bron, de invulling van de medezeggenschap en de notie of het een richtlijn van het CvB betreft. Op basis van het model stelt de decaan na instemming of advies van de medezeggenschap de OER per opleiding vast. De OER-en zijn te vinden op de website per faculteit. Een toelichting op het model is bijgevoegd.

Model Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
Voor elke opleiding dient de examencommissie jaarlijks Regels en Richtlijnen (hierna: RRvE) vast te stellen. De examencommissie. Dit orgaan stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt aan kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het behalen van de graad. De examencommissie kan regels en richtlijnen vaststellen over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden binnen de kaders van de WHW en de OER. Ten behoeve hiervan is een centraal model opgesteld dat de examencommissies van de TU Delft kunnen gebruiken. Het model RRvE hangt samen met het door het CvB vastgestelde model

Het model RRvE dient ter ondersteuning van de examencommissies waarbij het streven is om daar waar het mogelijk is de (formulering van) regels en procedures voor alle studenten aan de TU Delft gelijk te houden. Ook wordt bereikt dat conform de WHW en het model OER wordt gehandeld.Op basis van het model stelt de examencommissie de RRvE per opleiding vast. De RRvEā€™s zijn te vinden op de website per faculteit.

Regeling Studiekeuzecheck TU Delft
In aanvulling op de bestaande studiekeuzeactiviteiten is in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bepaald dat universiteiten verplicht zijn het sluitstuk op het studiekeuzeproces, een studiekeuzecheck uitmondend in een studiekeuzeadvies, aan aanstaande studenten aan te bieden. In de Regeling Inschrijving en Collegegeld zijn enkele algemene bepalingen opgenomen, waarin kort de aard en inhoud van de studiekeuzeactiviteiten waarop een betrokkene recht heeft zijn opgenomen. Ook is een zogenaamde kapstokbepaling opgenomen voor een verplichte studiekeuzecheck bij bepaalde opleidingen.

Deze aspecten zijn nu uitgewerkt in de onderhavige regeling. In deze regeling is opgenomen dat bij vier opleidingen de studiekeuzecheck verplicht is met de regels die daarbij horen.