Beheer en bestuur universiteit

Hieronder vallen de regelingen die van belang zijn voor de gehele universiteit.

Bestuurs- en beheers reglement TU Delft (BBR)

In het BRR zijn bepalingen opgenomen over het bestuur en de inrichting van de universiteit. De belangrijkste organen en hun taken worden genoemd, zoals de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en het College voor Promoties alsmede de inrichting van de faculteit op hoofdlijnen. In het bijzonder komt daar de taak van de decaan, de directeur onderwijs en de (facultaire) Graduate School aan bod. Voorts zijn er bepalingen over medezeggenschap en rechtsbescherming voor studenten en werknemers. Waar het BBR meer de taken van de organisatie bevat, zijn in de Mandaatregeling TU Delft de bevoegdheden binnen de organisatieonderdelen beschreven.  

Mandaatregeling TU Delft

De mandaatregeling gaat over de bevoegdheden van het College van Bestuur (CvB): de bevoegdheden die het CvB aan zich houdt en de bevoegdheden die het CvB overdraagt (mandateert) aan met name de decanen en de directeuren van de Universiteitsdienst. Die bevoegdheden kan een decaan of directeur vervolgens weer verder mandateren (ondermandaat). Het gaat om bevoegdheden die externe rechtsgevolgen hebben, zoals het aangaan van contracten en rechtspositionele besluiten. In de regeling worden ook de algemene uitgangspunten van mandatering uiteengezet, waaronder de verplichtingen die bij mandaatverlening horen. De mandaatregeling is in 2014 voor het laatst gewijzigd. De taken van de organisatieonderdelen zijn beschreven in het BBR. 

Reglement Raad van Toezicht TU Delft

In het reglement Raad van Toezicht TU Delft zijn onder meer opgenomen: de samenstelling en benoeming, de taken en bevoegdheden (voor welke onderwerpen goedkeuring, waarover advies), de vereisten rondom de onafhankelijkheid, nevenwerkzaamheden en tegenstrijdige belangen, vergaderingen, informatieverstrekking door het College van Bestuur, de benoeming van de leden van het College van Bestuur door de Raad en de verantwoording aan de Minister van OCW. 

Gedragscode

De TU Delft Gedragscode is er om medewerkers, studenten en gasten te helpen om in een complexe situatie te handelen volgens de waarden die we belangrijk vinden. Hoe reageer je bijvoorbeeld als je gedrag ziet dat je niet door de beugel vindt kunnen? In de code wordt onder andere gedefinieerd wat we bedoelen met onze kernwaarden: diversiteit (“diversity”), integriteit (“integrity”), respect (“respect”), betrokkenheid (“engagement”), moed (“courage”) en vertrouwen (“trust”) – in het Engels vervat in het acroniem ‘DIRECT’. De code bevat ook de TU Delft Integriteitsverklaring, met daarin de gedragsregels waarvan verwacht wordt dat iedereen zich eraan houdt. Ook is uitgewerkt wat de verantwoordelijkheden van medewerkers, studenten, gasten en van de TU Delft als organisatie zijn. Op de webpagina integriteit is gedetailleerde informatie over het integriteitsbeleid van de TU Delft te vinden.