Voorwaarden en Aansprakelijkheid

Van de zijde van de TU Delft wordt met grote zorgvuldigheid over de veiligheid van de studenten bij hun studiewerkzaamheden gewaakt. Toch is de mogelijkheid van een ongeval nimmer uit te sluiten. Werkzaamheden van de student in de gebouwen, laboratoria en werkplaatsen van de Technische Universiteit Delft kunnen het gevaar van het oplopen van lichamelijk letsel met zich meebrengen.

Proefnemingen zijn niet geheel van gevaren ontbloot en onverwachte gebeurtenissen met schadelijke gevolgen kunnen zich tijdens het werk voordoen. De Technische Universiteit Delft kan in het algemeen niet aansprakelijk worden gesteld voor aan studenten toegebrachte schade.

Machtiging collegegeld
Om alle onzekerheid op dit punt weg te nemen dien je de digitale machtiging voor het voldoen van het college- of examengeld te ondertekenen, waarmee je onder andere verklaart dat:

  • je, wanneer je bent ingeschreven voor de studie of examens bij de universiteit, zult onderwerpen aan de bij de universiteit ten behoeve van de veiligheid geldende voorschriften en gegeven aanwijzingen;
  • het je bekend is dat de universiteit niet aansprakelijk is voor aan studenten toegebrachte schade;
  • je in het kader van de studie aan jou door de universiteit ter beschikking gestelde computerapparatuur (hardware, software, programmatuur en bijbehorende documentatie) uitsluitend zult gebruiken in overeenstemming met de van de universiteitswege bevoegd gegeven instructie en dat je deze programmatuur en documentatie niet zal kopiëren;
  • je het betaalformulier naar waarheid hebt ingevuld.

Met het oog op de gevolgen van lichamelijk letsel raden wij je dringend aan om een passende ongevallenverzekering af te sluiten. Nadere inlichtingen hierover kun je verkrijgen bij:

  • Studentengezondheidszorg
  • VSSD