Housing Systems

De leerstoel Huisvestingssystemen heeft als leeropdracht systeem- en sturingsvraagstukken op de woningmarkt. De leerstoel richt zich - op zowel nationaal als internationaal niveau - op de ontwikkelingen van de vraag en het aanbod van woonruimte en op de wijze waarop de overheid via beleid deze relatie tracht te beĆÆnvloeden.  

Bij de bestudering van de diverse huisvestingssystemen staat de dynamiek op woningmarkt centraal. Aan de kant van de vraagzijde zorgen demografische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen voor dynamiek in de woningvraag. Bij het aanbod is er aandacht voor de ontwikkelingen in de woningvoorraad zoals prijsvorming, nieuwbouw, transformaties en de sloop van woningen. 
Omdat de afstemming tussen vraag en aanbod van woningen vaak moeizaam tot stand komt, tracht de overheid deze relatie via beleidsinterventies te optimaliseren. Dit leidt in de praktijk naast verbeteringen echter vaak ook weer tot beleidsfalen, zeker wanneer de afstemming met andere beleidsterreinen als de ruimtelijke ordening en het klimaatbeleid niet goed georganiseerd is. 
De leerstoel ontwikkelt theorie, methoden en technieken en signaleringssystemen op verschillende niveaus, waarbij het accent ligt op algemene huisvestingstheorieƫn, economische- en algemene gedragstheorieƫn.