Samenstelling examencommissie

De faculteit Industrieel Ontwerpen heeft één examencommissie voor al haar opleidingen: de bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen, en de masteropleidingen Design for Interaction, Integrated Product Design en Strategic Product Design. De leden van de examencommissie zijn medewerkers die belast zijn met het verzorgen van het onderwijs van de opleidingen.

Samenstelling

De examencommissie is als volgt samengesteld:

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn ontleend aan de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW):

  • het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens,
  • het uitvaardigen van regels en richtlijnen betreffende tentamens en examens,
  • de organisatie en de coördinatie van tentamens,
  • het aanwijzen van examinatoren,
  • het treffen van maatregelen inzake orde, fraude, plagiaat e.d.,
  • het afgeven van getuigschriften.